Quyết định thành lập công ty cổ phần là gì? Mẫu quyết định thành lập công ty cổ phần mới nhất

Last updated on Tháng Một 13th, 2024 at 01:10 sáng

Quyết định thành lập công ty cổ phần đại diện cho quá trình chuyển đổi từ một doanh nghiệp thành công ty cổ phần. Điều này bao gồm việc xác định số lượng cổ phiếu, định giá cổ phiếu, thành lập hội đồng quản trị và ban kiểm soát, thực hiện đăng ký cùng với việc hoàn thiện các thủ tục pháp lý liên quan. Hãy cùng Công ty TNHH Kế toán Minh Minh khám phá Mẫu quyết định thành lập công ty cổ phần trong bài viết dưới đây, hãy theo dõi để có thông tin chi tiết.

>> Tham khảo: Ưu điểm của công ty cổ phần là gì? Có nên thành lập công ty cổ phần không?

Quyết định thành lập công ty cổ phần là gì?

quyết định thành lập công ty cổ phần

Việc quyết định thành lập công ty cổ phần là quá trình đưa ra quyết định về việc tạo ra một doanh nghiệp có vốn đầu tư từ nhiều cổ đông thông qua phân phối cổ phần. Quá trình này bao gồm việc xác định số lượng cổ phiếu, giá trị vốn điều lệ, quyền lợi và trách nhiệm của cổ đông, cũng như các quy tắc quản lý và điều hành công ty.

Đặc điểm của công ty cổ phần

Đặc điểm chung

Loại hình doanh nghiệp cổ phần là một trong những dạng được quy định bởi Luật Doanh nghiệp, với những đặc điểm chung sau đây:

 • Doanh nghiệp cổ phần được coi là một tổ chức kinh tế
 • Có tên và tài sản riêng, cũng như trụ sở giao dịch ổn định
 • Thực hiện đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật, nhằm mục đích thực hiện các hoạt động kinh doanh

Đặc điểm pháp lý

Ngoài những đặc điểm chung tương tự các doanh nghiệp khác, công ty cổ phần còn có những đặc trưng độc đáo giúp phân biệt chúng từ các loại hình kinh doanh khác.

1. Về vốn điều lệ của Công ty cổ phần

Vốn điều lệ của Công ty cổ phần là tổng giá trị mệnh giá của các cổ phần mà cổ đông đã thanh toán cho công ty. Điều này đồng nghĩa với việc vốn điều lệ phải là số vốn thực tế đã được đóng góp.

Công ty cổ phần là một dạng kinh doanh đặc trưng, trong đó vốn điều lệ được phân chia thành nhiều phần bằng nhau, được gọi là cổ phần. Mệnh giá của mỗi cổ phần được phản ánh trong cổ phiếu. Quá trình đóng góp vốn vào công ty thường diễn ra thông qua mua cổ phần, với khả năng mua nhiều cổ phần khác nhau cho mỗi cổ đông.

Các công ty cổ phần hoạt động trong những lĩnh vực có yêu cầu về vốn tối thiểu theo quy định của pháp luật (vốn pháp định) phải đảm bảo điều kiện về mức vốn pháp định.

2. Cổ đông của Công ty Cổ phần

Số lượng cổ đông: Cổ đông là những cá nhân hoặc tổ chức sở hữu ít nhất một cổ phần của công ty. Công ty Cổ phần phải có ít nhất 03 cổ đông, không có giới hạn về số lượng cổ đông tối đa. Quy định về số lượng cổ đông tối thiểu đã trở thành tiêu chuẩn quốc tế.

– Cổ đông cá nhân hoặc tổ chức:

 • Cá nhân: Không phân biệt về nơi cư trú và quốc tịch, tất cả cá nhân không thuộc đối tượng cấm góp vốn có quyền tham gia thành lập và góp vốn vào Công ty Cổ phần.
 • Tổ chức: Bao gồm tất cả các tổ chức là pháp nhân, kể cả doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Tất cả tổ chức không thuộc đối tượng cấm đều có quyền thành lập và tham gia thành lập Công ty Cổ phần, cũng như có quyền mua cổ phần của Công ty.

– Dựa trên vai trò trong quá trình thành lập Công ty Cổ phần:

 • Cổ đông sáng lập: Là những cổ đông chủ chốt tham gia xây dựng, thông qua và ký tên vào bản Điều lệ đầu tiên của Công ty Cổ phần. Công ty mới thành lập phải có ít nhất ba cổ đông sáng lập, trong khi Công ty được chuyển đổi từ doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, hoặc từ công ty TNHH, không nhất thiết phải có cổ đông sáng lập.
 • Cổ đông góp vốn: Là những cổ đông đưa tài sản vào công ty, trở thành chủ sở hữu chung của công ty.

– Dựa trên cổ phần mà họ sở hữu:

 • Cổ đông phổ thông: Là những người sở hữu cổ phần phổ thông, điều này là bắt buộc đối với Công ty Cổ phần.
 • Cổ đông ưu đãi: Là những người sở hữu cổ phần ưu đãi, bao gồm cổ đông ưu đãi cổ tức, cổ đông ưu đã biểu quyết, cổ đông ưu đãi hoàn lại và các dạng khác theo quy định của Điều lệ công ty. Cổ đông ưu đãi cổ tức và cổ đông ưu đãi hoàn lại không có quyền biểu quyết.
quyết định thành lập công ty cổ phần

3. Tư cách pháp nhân của công ty cổ phần

Tư cách pháp nhân của công ty cổ phần được xác lập từ ngày nhận được giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Để đáp ứng đủ bốn điều kiện của pháp nhân, CTCP đã:

 • Thành lập hợp pháp và thực hiện quy trình đăng ký doanh nghiệp tại cơ quan đăng ký kinh doanh
 • Xây dựng cơ cấu tổ chức chặt chẽ, với bộ máy hoạt động theo quy chế rõ ràng
 • Sở hữu tài sản độc lập, không liên quan đến cá nhân hoặc tổ chức khác, và chịu trách nhiệm bằng tài sản đó. Sự phân biệt rõ ràng giữa tài sản của cổ đông và tài sản của công ty được thể hiện. Cổ đông chịu trách nhiệm bằng số vốn góp vào công ty, trong khi công ty chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình
 • Hoạt động trong các quan hệ pháp luật một cách độc lập, với người đại diện của CTCP ký kết hợp đồng và tham gia giao dịch dưới tư cách cá nhân của công ty, vì lợi ích của công ty

4. Chế độ trách nhiệm tài sản của cổ đông

Chế độ trách nhiệm tài sản của cổ đông được thiết lập dưới dạng trách nhiệm hữu hạn, nghĩa là cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về nợ và các nghĩa vụ tài sản khác trong phạm vi số vốn mà họ đã đóng góp vào công ty, mà không ảnh hưởng đến tài sản cá nhân.

Chế độ trách nhiệm tài sản của Công ty cổ phần (CTCP): Công ty cổ phần có trách nhiệm đối với các nghĩa vụ nợ của công ty bằng toàn bộ tài sản thuộc sở hữu của công ty.

5. Huy động vốn

Công ty cổ phần có nhiều phương thức huy động vốn đa dạng hơn so với các tổ chức kinh tế tổng quát và các doanh nghiệp cụ thể. Các hình thức huy động vốn cho công ty bao gồm việc chào bán cổ phần riêng lẻ, phát hành chứng khoán ra công chúng, bán cổ phần cho cổ đông hiện tại trong công ty và phát hành trái phiếu.

6. Quyền tự do chuyển nhượng cổ phần

Cổ đông trong công ty có thể sở hữu phần vốn góp của mình dưới dạng cổ phiếu, mà công ty phát hành như một loại giấy tờ có giá trị. Sở hữu cổ phiếu mang lại quyền tự do chuyển nhượng, theo những quy định được quy định trong pháp luật. Điều này dẫn đến việc quá trình chuyển nhượng cổ phần trong Công ty Cổ phần có tính chất “tự do” cao hơn so với quá trình thành viên trong Công ty TNHH chuyển nhượng phần vốn góp của mình.

quyết định thành lập công ty cổ phần

Mẫu quyết định thành lập công ty cổ phần cập nhật mới nhất

Quyết định thành lập công ty cổ phần là tài liệu do các nhà đầu tư soạn thảo trước khi thành lập doanh nghiệp, là biểu hiện của ý chí và mong muốn hợp tác nhau để thành lập công ty và thực hiện các hoạt động kinh doanh.

Mẫu quyết định thành lập công ty cổ phần tham khảo:

TÊN DOANH NGHIỆP
Số:………. /QĐ-…….
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc…….., ngày…… tháng…   năm

                                            QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN

                                              HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN …..

– Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;

– Căn cứ Điều lệ của Công ty………………………..;

– Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số….. ngày…/…./……

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Góp vốn thành lập công ty cổ phần …………………với các nội dung sau:

1……………………………………………………………………………………………………………………………….

2………………………………………………………………………………………………………………………………

Điều 2. Điều lệ Công ty

…………………………………………………………………………………………………………………………..

Điều 3. Cơ cấu tổ chức của công ty.

…………………………………………………………………………………………………………………..

Điều 4. Thời gian thực hiện……………………………………………………………………………..

Điều 5. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các phòng ban liên quan có trách nhiệm thực hiện quyết định này./.

Nơi nhận:
– Như điều 4;
– Lưu VP.
TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊCHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Tại sao bạn nên chọn các dịch vụ pháp lý tại Công ty TNHH Kế toán Minh Minh?

Nếu bạn đang có nhu cầu thành lập công ty cổ phần nhưng chưa có kinh nghiệm hoặc không rõ về quyết định thành lập công ty cổ phần, hãy đến với Công ty TNHH Kế toán Minh Minh. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ pháp lý với những ưu điểm sau:

 • Uy tín và đáp ứng nhanh chóng.
 • Kinh nghiệm rộng lớn trong lĩnh vực thành lập doanh nghiệp.
 • Giá cả hợp lý, đảm bảo hiệu quả kinh tế.
 • Đội ngũ chuyên gia chuyên nghiệp, hỗ trợ tận tâm và chăm sóc khách hàng chu đáo.

Trên đây là toàn bộ thông tin về Mẫu quyết định thành lập công ty cổ phần của chúng tôi. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào về dịch vụ thành lập công ty hoặc các dịch vụ kế toán Đồng Nai, đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi qua Hotline 0973.53.59.56. Chúng tôi luôn sẵn lòng hỗ trợ bạn.