Phản hồi

Last updated on Tháng Tám 7th, 2023 at 03:31 chiều

❓Câu hỏi: Trường hợp HĐĐT đã lập có sai sót, đã được xử lý theo Nghị định 123 thì có bắt buộc phải lập biên bản điều chỉnh HĐĐT như trước đây không?

Trường hợp HĐĐT đã lập sai sót được xử lý theo điểm b1 khoản 2 điều 19 có bắt buộc phải lập biên bản điều chỉnh HĐĐT như trước đây (Nghị định số 51/2010/NĐ-CP, Nghị định số 04/2014/NĐ-CP) hay không?  Doanh nghiệp có phải gửi thông báo sai sót tới cơ quan thuế theo mẫu 04/SS-HĐĐT hay không? 

Ngày 07/03/2023

📝Trả lời:

Theo quy định tại điểm b1 khoản 2 Điều 19 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP:

“b1) Người bán lập hóa đơn điện tử điều chỉnh hóa đơn đã lập có sai sót. Trường hợp người bán và người mua có thỏa thuận về việc lập văn bản thỏa thuận trước khi lập hóa đơn điều chỉnh cho hóa đơn đã lập có sai sót thì người bán và người mua lập văn bản thỏa thuận ghi rõ sai sót, sau đó người bán lập hóa đơn điện tử điều chỉnh hóa đơn đã lập có sai sót.

Hóa đơn điện tử điều chỉnh hóa đơn điện tử đã lập có sai sót phải có dòng chữ “Điều chỉnh cho hóa đơn Mẫu số… ký hiệu… số… ngày… tháng… năm”.

Việc lập Biên bản điều chỉnh là do người mua và người bán tự thỏa thuận.

Trường hợp người bán đã thực hiện điều chỉnh hóa đơn thì không cần gửi Mẫu 04/SS-HĐĐT tới cơ quan thuế.