Quy định về vốn điều lệ của công ty cổ phần theo pháp luật

Last updated on Tháng Mười 14th, 2023 at 12:17 sáng

Vốn điều lệ của công ty cổ phần

Vốn điều lệ của công ty cổ phần là tổng giá trị mệnh giá của các cổ phiếu đã được bán. Nó thể hiện số tiền mà các cổ đông đã cam kết đầu tư khi đăng ký thành lập công ty. Thông tin này được ghi rõ trong Điều lệ của công ty và đó chính là số tiền mà công ty có sẵn để hoạt động khi tất cả cổ đông thực hiện cam kết góp vốn đúng thời hạn.

Vốn điều lệ có thể thay đổi theo thời gian khi công ty phát triển và mở rộng hoạt động kinh doanh. Điều này có thể là tăng hoặc giảm vốn điều lệ. Tuy nhiên, để thực hiện thay đổi vốn điều lệ, công ty phải tuân theo các quy định và thủ tục của cơ quan có thẩm quyền và thông báo cho tất cả cổ đông.

Một điểm quan trọng cần lưu ý là cổ đông chịu trách nhiệm tài chính trong phạm vi số vốn họ cam kết góp.

vốn điều lệ của công ty cổ phần

>> Xem thêm: Các loại cổ phần trong công ty cổ phần mà bạn cần biết

Mức vốn điều lệ của công ty cổ phần khi thành lập

Theo quy định của luật doanh nghiệp hiện hành thì cá nhân hoặc tổ chức sẽ tự quyết định mức vốn điều lệ cụ thể khi đăng ký thành lập công ty. Không tồn tại một số tiền cố định. Việc xác định vốn điều lệ phụ thuộc vào lĩnh vực kinh doanh mà công ty dự định tham gia. Đối với các lĩnh vực kinh doanh có quy định về vốn tối thiểu và quỹ ký quỹ, vốn điều lệ phải đáp ứng yêu cầu của pháp luật. Đó là mức vốn tối thiểu cần thiết. Mức vốn điều lệ tối đa không được quy định bởi pháp luật. Nó sẽ dựa vào quyết định của công ty và khả năng tài chính của từng cổ đông.

Trong quá trình đăng ký thành lập công ty, các cổ đông sáng lập cần đăng ký mua ít nhất 20% tổng số cổ phần thông thường có quyền chào bán.

vốn điều lệ của công ty cổ phần

Thủ tục góp vốn điều lệ của công ty cổ phần khi thành lập

Các cổ đông phải hoàn tất thanh toán số cổ phần đã đăng ký mua trong khoảng thời gian 90 ngày kể từ ngày nhận Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trừ khi Điều lệ công ty hoặc hợp đồng đăng ký mua cổ phần đã quy định một thời hạn ngắn hơn. Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm giám sát và thúc đẩy việc thanh toán đúng hạn cho tất cả cổ đông.

Nếu vượt qua thời hạn trên:

  • Cổ đông không thanh toán đầy đủ số cổ phần đã đăng ký mua sẽ tự động mất tư cách cổ đông của công ty và sẽ không thể chuyển nhượng quyền mua cổ phần đó cho người khác.
  • Cổ đông chỉ thanh toán một phần số cổ phần đã đăng ký mua sẽ chỉ được quyền biểu quyết và nhận lợi tức cơ bản, cũng như các quyền khác tương ứng với số cổ phần đã thanh toán. Họ không thể chuyển nhượng quyền mua số cổ phần chưa thanh toán cho người khác.
  • Số cổ phần chưa thanh toán sẽ được coi là cổ phần chưa bán, và Hội đồng quản trị được ủy quyền quyết định việc bán cổ phần này.

Chú ý: Cổ đông có thể đóng góp vốn bằng tài sản hoặc tiền mặt.

Thay đổi vốn điều lệ của công ty cổ phần khi thành lập

Khi công ty cổ phần được thành lập, nếu quá 90 ngày kể từ ngày thành lập mà việc góp vốn chưa được hoàn thành, công ty sẽ phải thực hiện thủ tục điều chỉnh vốn điều lệ. Điều này bao gồm việc cập nhật giá trị mệnh giá của cổ phần đã được thanh toán đủ và thay đổi danh sách cổ đông sáng lập. Quá trình này phải hoàn thành trong vòng 30 ngày, tính từ ngày kết thúc thời hạn để cổ đông thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua.

Ngoài ra, công ty cũng có thể phải thực hiện thủ tục điều chỉnh vốn điều lệ trong những tình huống sau:

  • Khi công ty quyết định hoàn trả vốn góp cho cổ đông theo tỷ lệ vốn góp, dựa trên quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Điều này chỉ áp dụng khi công ty đã hoạt động kinh doanh liên tục trong hơn 02 năm kể từ ngày đăng ký doanh nghiệp và đã đảm bảo thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả vốn cho cổ đông.
  • Khi công ty quyết định mua lại cổ phần theo yêu cầu của cổ đông hoặc theo quyết định của công ty.
vốn điều lệ của công ty cổ phần

>>Xem thêm: NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN

Trên đây là các thông tin căn bản liên quan đến Vốn điều lệ của công ty cổ phần. Nếu bạn cần hỗ trợ về việc thành lập một công ty cổ phần mới hoặc thay đổi Vốn điều lệ hiện tại, đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi – Kế toán Minh Minh qua số hotline 0973.53.59.56 để được hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc.