3 Phương pháp khấu hao tài sản cố định

Last updated on Tháng Sáu 8th, 2024 at 11:48 sáng

Theo quy định tại Điều 13 của Thông tư 45/2013/TT-BTC, có 3 phương pháp khấu hao tài sản cố định, bao gồm khấu hao theo phương pháp đường thẳng, khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh, và khấu hao theo số lượng hoặc khối lượng sản phẩm. Trong bài viết dưới đây, hãy cùng Dịch vụ kế toán Biên Hòa khám phá chi tiết về các phương pháp tính khấu hao này.

>> Xem thêm: Tổng tài sản là gì? Những vấn đề cần lưu ý khi tính tổng tài sản

Nguyên tắc tính khấu hao tài sản cố định

Theo quy định tại Điều 1 Khoản 9 của Thông tư 45/2013/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành, tất cả tài sản cố định hiện có của doanh nghiệp cần phải trích khấu hao, ngoại trừ các tài sản sau đây:

 • Tài sản cố định đã hoàn toàn khấu hao về giá trị, nhưng vẫn đang sử dụng trong hoạt động sản xuất kinh doanh.
 • Tài sản cố định đã bị khấu hao chưa hết, nhưng đã bị hỏng hoặc mất.
 • Tài sản cố định khác do doanh nghiệp quản lý, nhưng không nằm trong sở hữu của doanh nghiệp (trừ tài sản cố định thuê tài chính).
 • Tài sản cố định không được ghi vào sổ sách kế toán của doanh nghiệp hoặc không được quản lý, theo dõi.
 • Tài sản cố định sử dụng trong các hoạt động phục vụ cho người lao động của doanh nghiệp, trừ những trường hợp như nhà nghỉ, nhà ăn, nhà thay quần áo, nhà vệ sinh, bể chứa nước sạch, nhà để xe, phòng y tế, xe đưa đón người lao động, cơ sở đào tạo, nhà ở cho người lao động được xây dựng bởi doanh nghiệp.
 • Tài sản cố định từ nguồn viện trợ không hoàn lại sau khi được cơ quan có thẩm quyền bàn giao cho doanh nghiệp để phục vụ công tác nghiên cứu khoa học.
 • Tài sản cố định vô hình như quyền sử dụng đất lâu dài với thu tiền sử dụng đất hoặc chuyển nhượng quyền sử dụng đất lâu dài hợp pháp.
phương pháp khấu hao

Ngoài ra, theo quy định tại Điều 9 của Thông tư 45/2013/TT-BTC, các nguyên tắc về khấu hao tài sản cố định được quy định cụ thể như sau:

 • Chi phí khấu hao tài sản cố định được tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp.
 • Trong trường hợp tài sản cố định sử dụng trong các hoạt động phục vụ cho người lao động có tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp sẽ tính và trích khấu hao vào chi phí kinh doanh, đồng thời báo cáo cho cơ quan thuế để theo dõi và quản lý.
 • Đối với tài sản cố định chưa hoàn toàn khấu hao và bị hỏng hoặc mất mà không thể sửa chữa hoặc khắc phục được, doanh nghiệp phải xác định nguyên nhân và trách nhiệm bồi thường của các cá nhân hoặc tổ chức gây ra. Sự chênh lệch giữa giá trị còn lại của tài sản và tiền bồi thường được sử dụng từ Quỹ dự phòng tài chính của doanh nghiệp. Trong trường hợp Quỹ này không đủ để bù đắp, sự chênh lệch sẽ được tính vào chi phí hợp lý của doanh nghiệp khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp.
 • Đối với doanh nghiệp cho thuê tài sản cố định, họ cần trích khấu hao cho tài sản cố định đó.

Các phương pháp khấu hao tài sản cố định

1. Phương pháp khấu hao đường thẳng

Phương pháp khấu hao đường thẳng đối với tài sản cố định là phương pháp khấu hao ổn định trong suốt thời gian sử dụng hữu ích. Hầu hết các lĩnh vực kinh doanh của công ty đều có thể áp dụng phương pháp khấu hao đường thẳng.

Phương pháp khấu hao đường thẳng được thực hiện như sau:

– Cách tính hàng tháng:

Tỷ lệ khấu hao hàng tháng = Tỷ lệ khấu hao hàng năm / 12

– Cách tính hàng năm:

Tỷ lệ khấu hao hàng năm = Nguyên giá tài sản cố định / Thời gian khấu hao

2. Phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh

Phương pháp trích khấu hao tài sản cố định theo phương pháp số dư giảm dần có điều chỉnh được quy định như sau:

 • Xác định thời gian trích khấu hao của tài sản cố định theo quy định của Thông tư số /2013/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành.
 • Xác định mức trích khấu hao hàng năm của tài sản cố định trong các năm đầu theo công thức dưới đây:

Mức trích khấu hao hàng năm của tài sản cố định = Giá trị còn lại của tài sản cố định x Tỷ lệ khấu hao nhanh

Trong đó: Tỷ lệ khấu hao nhanh được tính theo công thức sau:

Tỷ lệ khấu hao nhanh (%) = Tỷ lệ khấu hao tài sản cố định theo phương pháp đường thẳng x Hệ số điều chỉnh

Tỷ lệ khấu hao tài sản cố định theo phương pháp đường thẳng (%) = 1 / Thời gian trích khấu hao của tài sản cố định x 100

Hệ số điều chỉnh được xác định theo thời gian trích khấu hao tài sản cố định theo các quy định sau đây:

 • Thời gian trích khấu hao tài sản cố định đến 4 năm với hệ số điều chỉnh 1.5.
 • Trên 4 – 6 năm với hệ số điều chỉnh 2.
 • Trên 6 năm với hệ số điều chỉnh 2.5.

Trong trường hợp mức khấu hao bằng hoặc thấp hơn mức khấu hao tính bình quân giữa giá trị còn lại của tài sản cố định, từ năm đó trở đi, mức khấu hao sẽ được tính bằng giá trị còn lại của tài sản cố định chia cho số năm sử dụng còn lại của tài sản cố định.

phương pháp khấu hao

3. Phương pháp khấu hao tài sản cố định theo số lượng, khối lượng sản phẩm

Để áp dụng phương pháp khấu hao tài sản cố định cần thoả mãn 3 điều kiện sau:

 • Phải có mối liên hệ trực tiếp với quá trình sản xuất sản phẩm.
 • Cần xác định được tổng số sản phẩm được tạo ra bởi tài sản cố định đó.
 • Công suất sử dụng thực tế trong mỗi tháng trong năm không được thấp hơn 100% công suất thiết kế.

Cách tính khấu hao tài sản cố định dựa trên số lượng hoặc khối lượng sản phẩm được thực hiện bằng cách sử dụng công thức sau:

Mức trích khấu hao hàng tháng hoặc hàng năm = Số lượng sản phẩm sản xuất trong tháng hoặc năm x Mức trích khấu hao bình quân cho một đơn vị sản phẩm.

Để tính mức trích khấu hao bình quân cho một đơn vị sản phẩm, bạn cần sử dụng công thức sau:

Nguyên giá tài sản cố định / Số lượng theo công suất thiết kế.

Nếu công suất hoặc nguyên giá của tài sản cố định thay đổi, bạn phải tính lại mức khấu hao cho tài sản cố định.

phương pháp khấu hao

Trên đây là các cách thức áp dụng phương pháp khấu hao tài sản cố định trong một doanh nghiệp. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc nhu cầu hỗ trợ, hãy liên hệ ngay với chúng tôi qua số điện thoại 0973.53.59.56 để nhận sự hỗ trợ tốt nhất.