Phản hồi

Last updated on Tháng Tám 7th, 2023 at 03:21 chiều

❓Câu hỏi: Biên bản vi phạm hành chính thuế điện tử

Ngành Thuế đã triển khai việc xử lý vi phạm hành chính về thuế bằng phương thức điện tử chưa?

Ngày 11/07/2023

📝Trả lời:

Căn cứ Điểm b Khoản 2 Điều 36 Nghị định số 125/2020/NĐ-CP quy định về việc lập biên bản vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn như sau:

“b) Lập biên bản vi phạm hành chính điện tử

Trường hợp người nộp thuế chậm nộp hồ sơ đăng ký thuế, chậm thay đổi thông tin đăng ký thuế, chậm nộp hồ sơ khai thuế, hồ sơ khai quyết toán thuế bằng phương thức điện tử thì chậm nhất một ngày làm việc kể từ ngày cơ quan thuế gửi thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký thuế, hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế điện tử hoặc thông báo chấp nhận hồ sơ khai thuế, quyết toán thuế điện tử, cơ quan thuế lập và gửi 01 biên bản vi phạm hành chính điện tử cho người nộp thuế qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế, kể cả trường hợp người nộp thuế nộp nhiều hồ sơ thuế.

Biên bản vi phạm hành chính điện tử được lập và gửi đáp ứng yêu cầu về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế là cơ sở để cơ quan thuế ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Biên bản vi phạm hành chính điện tử phải ghi rõ ngày, tháng, năm, địa điểm lập biên bản; họ, tên, chức vụ người lập biên bản; chữ ký số của người lập biên bản; họ, tên, địa chỉ, mã số thuế, số chứng minh nhân dân hoặc số thẻ căn cước của người vi phạm hoặc tên, địa chỉ, mã số thuế của tổ chức vi phạm; giờ, ngày, tháng, năm thực hiện vi phạm; hành vi vi phạm hành chính; quyền và thời hạn giải trình về vi phạm hành chính của người vi phạm; cơ quan tiếp nhận giải trình. Biên bản vi phạm hành chính điện tử không bắt buộc phải có chữ ký của tổ chức, cá nhân vi phạm.”

Hiện nay Tổng cục Thuế đã hoàn thiện hệ thống công nghệ thông tin đáp ứng việc lập và gửi biên bản vi phạm hành chính điện tử đối với trường hợp chậm nộp hồ sơ khai thuế, hồ sơ khai quyết toán thuế của người nộp thuế là tổ chức, theo quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 36 Nghị định số 125/2020/NĐ-CP.

Và trong thời gian tới, Tổng cục Thuế sẽ tiếp tục triển khai nâng cấp thêm các chức năng, cũng như triển khai việc xử lý vi phạm hành chính điện tử đối với các trường hợp còn lại theo quy định.