Phản hồi

Last updated on Tháng Tám 7th, 2023 at 03:33 chiều

❓Câu hỏi: Khi phát hiện sai sót công ty thực hiện hủy hoặc điều chỉnh hóa đơn?

Khi phát hiện sai sót và công ty chúng tôi quyết định hủy hoặc điều chỉnh hóa đơn. Vậy bước tiếp theo có cần gửi 04/SS-HĐĐT trước khi xuất hóa đơn thay thế hay hóa đơn điều chỉnh không? Hay chỉ cần gửi mẫu 04/SS-HĐ ĐT trước kỳ hạn kê khai thuế?

Ngày 07/03/2023

📝Trả lời:

Nội dung hỏi của bạn chưa mô tả cụ thể hóa đơn có sai sót đã được gửi cho người mua hay chưa và  nội dung có sai sót do đó, Tổng cục Thuế trả lời về mặt nguyên tắc như sau: 

Căn cứ Khoản 1, điểm b Khoản 2 Điều 19 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP:

“Điều 19. Xử lý hóa đơn có sai sót

1. Trường hợp người bán phát hiện hóa đơn điện tử đã được cấp mã của cơ quan thuế chưa gửi cho người mua có sai sót thì người bán thực hiện thông báo với cơ quan thuế theo Mẫu số 04/SS-HĐĐT Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định này về việc hủy hóa đơn điện tử có mã đã lập có sai sót và lập hóa đơn điện tử mới, ký số gửi cơ quan thuế để cấp mã hóa đơn mới thay thế hóa đơn đã lập để gửi cho người mua. Cơ quan thuế thực hiện hủy hóa đơn điện tử đã được cấp mã có sai sót lưu trên hệ thống của cơ quan thuế.

2. Trường hợp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế đã gửi cho người mua mà người mua hoặc người bán phát hiện có sai sót thì xử lý như sau:

…..

b) Trường hợp có sai: mã số thuế; sai sót về số tiền ghi trên hóa đơn, sai về thuế suất, tiền thuế hoặc hàng hóa ghi trên hóa đơn không đúng quy cách, chất lượng thì có thể lựa chọn một trong hai cách sử dụng hóa đơn điện tử như sau:

b1) Người bán lập hóa đơn điện tử điều chỉnh hóa đơn đã lập có sai sót. Trường hợp người bán và người mua có thỏa thuận về việc lập văn bản thỏa thuận trước khi lập hóa đơn điều chỉnh cho hóa đơn đã lập có sai sót thì người bán và người mua lập văn bản thỏa thuận ghi rõ sai sót, sau đó người bán lập hóa đơn điện tử điều chỉnh hóa đơn đã lập có sai sót.

Hóa đơn điện tử điều chỉnh hóa đơn điện tử đã lập có sai sót phải có dòng chữ “Điều chỉnh cho hóa đơn Mẫu số… ký hiệu… số… ngày… tháng… năm”.

b2) Người bán lập hóa đơn điện tử mới thay thế cho hóa đơn điện tử có sai sót trừ trường hợp người bán và người mua có thỏa thuận về việc lập văn bản thỏa thuận trước khi lập hóa đơn thay thế cho hóa đơn đã lập có sai sót thì người bán và người mua lập văn bản thỏa thuận ghi rõ sai sót, sau đó người bán lập hóa đơn điện tử thay thế hóa đơn đã lập có sai sót.

Hóa đơn điện tử mới thay thế hóa đơn điện tử đã lập có sai sót phải có dòng chữ “Thay thế cho hóa đơn Mẫu số… ký hiệu… số… ngày… tháng… năm”.

Người bán ký số trên hóa đơn điện tử mới điều chỉnh hoặc thay thế cho hóa đơn điện tử đã lập có sai sót sau đó người bán gửi cho người mua (đối với trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế) hoặc gửi cơ quan thuế để cơ quan thuế cấp mã cho hóa đơn điện tử mới để gửi cho người mua (đối với trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế). “

Trường hợp sai sót thuộc khoản 1 Điều 19 thì người bán gửi Mẫu 04/SS-HĐ ĐT cho cơ quan thuế và lập hóa đơn mới thay thế cho hóa đơn đã lập. Trường hợp sai sót thuộc điểm b khoản 2 Điều 19 và lựa chọn việc điều chỉnh hoặc thay thế hóa đơn thì không cần gửi Mẫu 04/SS-HĐĐT tới cơ quan thuế.