Phản hồi

Last updated on Tháng Tám 7th, 2023 at 03:32 chiều

❓Câu hỏi: Một số trường hợp cần được giải đáp về hóa đơn mà người mua trả lại một phần hàng hóa?

Đơn vị tôi có bán hàng đã lập hóa đơn theo Thông tư số 78/2021/TT-BTC và đã gửi cho người mua. Trong quá trình bán hàng, tôi gặp một số trường hợp cần được giải đáp như sau:

– Người mua sử dụng hóa đơn GTGT trả lại một phần hàng hóa thì người bán và người mua xử lý như thế nào?

– Người mua là cá nhân không kinh doanh, không có hóa đơn trả lại một phần hàng hóa thì người bán và người mua xử lý như thế nào?

– Người mua sử dụng hóa đơn bán hàng trả lại một phần hàng hóa thì người bán và người mua xử lý như thế nào?

Ngày 07/03/2023

📝Trả lời:

Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 4, Khoản 1 Điều 9 và Điều 19 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP thì:

– Trường hợp người mua là cơ sở kinh doanh thuộc diện sử dụng hóa đơn GTGT điện tử thì khi trả lại một phần hàng hóa thì người mua lập hóa đơn GTGT giao cho người bán trên hóa đơn ghi rõ “trả lại hàng”; căn cứ hóa đơn GTGT trả lại hàng của người mua, người bán kê khai điều chỉnh giảm doanh số, thuế GTGT đầu ra; người mua kê khai điều chỉnh giảm doanh số mua vào, thuế GTGT đầu vào.

– Người mua là cá nhân không kinh doanh thì khi người mua trả lại hàng: người bán và người mua có tài liệu chứng minh việc trả lại hàng sau đó người bán thực hiện hủy hóa đơn GTGT điện tử đã lập, người bán kê khai điều chỉnh giảm doanh số, thuế GTGT đầu ra.

– Người mua là cơ sở kinh doanh sử dụng hóa đơn bán hàng điện tử thì khi trả lại hàng người mua và người bán có tài liệu chứng minh việc trả lại hàng, căn cứ tài liệu trả lại hàng của người mua, người bán lập hóa đơn điều chỉnh giảm cho hóa đơn đã lập và kê khai giảm doanh số, thuế GTGT đầu ra.