Phản hồi

Last updated on Tháng Tám 7th, 2023 at 03:30 chiều

❓Câu hỏi: Xin Tổng Cục Thuế hướng dẫn về việc xử lý các hoá đơn giấy phát hiện sai sót sau khi chuyển đổi sang HĐĐT theo Thông tư số 78

Xin Tổng Cục Thuế hướng dẫn về việc xử lý các hoá đơn giấy phát hiện sai sót sau khi chuyển đổi sang HĐĐT theo Thông tư số 78/2021/TT-BTC theo quy định? Theo Điều 12. Xử lý chuyển tiếp thì đối với các hoá đơn giấy đã lập có sai sót thì tôi hiểu như sau đã đúng chưa: người bán và ngươi mua chỉ cần lập Biên bản thoả thuận xuất hoá đơn điện tử mới thay thế hoá đơn giấy bị sai sót nêu rõ sai sót (không cần thu hồi hoá đơn giấy cũ bị sai), người bán thực hiện thông báo với cơ quan thuế theo Mẫu số 04/SS-HĐĐT và xuất hoá đơn điện tử “Thay thế cho hóa đơn Mẫu số… ký hiệu… số… ngày… tháng… năm” có sai sót.

Ngày 07/03/2023

📝Trả lời:

Theo như doanh nghiệp hỏi:

Trường hợp hóa đơn giấy đã lập theo Nghị định số 51/2010/NĐ-CP, Nghị định số 04/2014/NĐ-CP có sai sót và người bán đã lập hóa đơn điện tử theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP, Thông tư số 78/2021/TT-BTC để thay thế cho hóa đơn giấy đã lập, trên hóa đơn điện tử có nội dung “Thay thế cho hóa đơn Mẫu số… ký hiệu… số… ngày… tháng… năm” đồng thời người bán gửi Mẫu 04/SS-HĐĐT tới cơ quan thuế thì trên hệ thống của cơ quan thuế đã có thông tin về việc hóa đơn giấy bị thay thế nên việc thu hồi hóa đơn giấy bị sai sót là không cần thiết.

Tuy nhiên để tránh rủi ro bị lợi dụng thì người bán nên lập biên bản với người mua để thu hồi hóa đơn giấy đã lập.