Phản hồi

Last updated on Tháng Tám 7th, 2023 at 03:30 chiều

❓Câu hỏi: Công ty bán xăng dầu xuất hóa đơn có ký hiệu mẫu số hay không có ký hiệu mẫu số cho khách hàng cá nhân không kinh doanh, cuối ngày gửi Bảng tổng hợp theo mặt hàng?

Ngày 08/03/2023

📝Trả lời:

Tại điểm c Khoản 14 Điều 10 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định:        

“…Đối với hóa đơn điện tử bán xăng dầu cho khách hàng là cá nhân không kinh doanh thì không nhất thiết phải có các chỉ tiêu tên hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, số hóa đơn; tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua, chữ ký điện tử của người mua; chữ ký số, chữ ký điện tử của người bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng.”        

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Công ty bán xăng dầu cho khách hàng cá nhân không kinh doanh khi xuất hóa đơn điện tử thì không nhất thiết phải có ký hiệu mẫu số hóa đơn.