Phản hồi

Câu hỏi: Hình thức cá nhân khai thay đổi thông tin đăng ký thuếNgười nộp thuế là cá nhân khai thay đổi thông tin đăng ký thuế thì có thể thực hiện bằng những hình thức nào?

Ngày 18/07/2023

📝Trả lời:

Căn cứ Luật Quản Lý Thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Người nộp thuế là cá nhân có thông tin đăng ký thuế thay đổi thì có thể khai thay đổi thông tin bằng những hình thức sau:

– Khai theo phương thức điện tử: qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế tại địa chỉ https://thuedientu.gdt.gov.vn hoặc Cổng Dịch vụ công quốc gia tại địa chỉ https://dichvucong.gov.vn

–  Khai qua cơ quan chi trả thu nhập.

– Khai trực tiếp tại cơ quan thuế nơi cá nhân đăng ký hộ khẩu thường trú/ tạm trú áp dụng đối với trường hợp cá nhân không làm việc tại cơ quan chi trả thu nhập.