Phản hồi

Last updated on Tháng Tám 7th, 2023 at 03:22 chiều

❓Câu hỏi: Doanh nghiệp chúng tôi có thể sử dụng hóa đơn mới theo Thông tư số 78 để xuất hóa đơn điều chỉnh cho hóa đơn theo Thông tư số 32 hay không?

Công ty tôi chuyển sang áp dụng hóa đơn điện tử theo Thông tư số 78/2021/TT-BTC từ tháng 06/2022. Trước đó chúng tôi áp dụng hóa đơn điện tử theo Thông tư số 32/2011/TT-BTC. Tháng 06/2022 chúng tôi phát hiện 01 (một) hóa đơn đầu ra tháng 05/2022 theo Thông tư số 32 của chúng tôi đang bị xuất sai đơn giá. Vậy đối với trường hợp này, chúng tôi có thể sử dụng hóa đơn mới theo Thông tư số 78 để xuất hóa đơn điều chỉnh cho hóa đơn theo Thông tư số 32 hay không? Hay phải xử lý thế nào?

Ngày 09/03/2023

📝Trả lời:

Tại Khoản 6 Điều 12 Thông tư số 78/2021/TT-BTC quy định:

“Kể từ thời điểm doanh nghiệp, tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP và quy định tại Thông tư này, nếu phát hiện hóa đơn đã lập theo quy định tại Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010, Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính mà hóa đơn này có sai sót thì người bán và người mua phải lập văn bản thỏa thuận ghi rõ sai sót, người bán thực hiện thông báo với cơ quan thuế theo Mẫu số 04/SS-HĐĐT ban hành kèm theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP và lập hóa đơn hóa đơn điện tử mới (hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử không có mã) thay thế cho hóa đơn đã lập có sai sót. Hóa đơn điện tử thay thế hóa đơn đã lập có sai sót phải có dòng chữ “Thay thế cho hóa đơn Mẫu số… ký hiệu… số… ngày… tháng… năm”. Người bán ký số trên hóa đơn điện tử mới thay thế hóa đơn đã lập có sai sót (hóa đơn lập theo quy định tại Nghị định số 51/2010/NĐ-CP , Nghị định số 04/2014/NĐ-CP của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính) để gửi cho người mua (đối với trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử không có mã) hoặc người bán gửi cơ quan thuế để được cấp mã cho hóa đơn điện tử thay thế hóa đơn đã lập (đối với trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế).”

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, trường hợp người bán đã chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP thì người bán lập hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP để thay thế cho hóa đơn đã lập theo hướng dẫn tại Thông tư số 32/2011/TT-BTC có sai sót.