Phản hồi

Last updated on Tháng Tám 7th, 2023 at 03:22 chiều

Câu hỏi: Một số vướng mắc về xử lý sai sót của hóa đơn điện tử

1. Hóa đơn điện tử không chịu thuế thì tại chỉ tiêu Thuế suất, Tiền thuế sẽ để trống hay để ký tự / hoặc x?

2. Hóa đơn sai địa chỉ, tên người mua đã gửi thông báo theo Mẫu số 04/SS-HĐĐT Phụ lục IA thì cần gửi cho Người Mua văn bản gì? Cơ quan Thuế có trả về thông báo chấp thuận dưới dạng file PDF không?

3. Hóa đơn đã xuất theo Thông tư số 32/2011/TT-BTC, khi doanh nghiệp chuyển sang Thông tư số 78/2021/TT-BTC cần điều chỉnh hóa đơn cũ đã xuất theo Thông tư số 32 thì cần điều chỉnh và kê khai như thế nào? 

Ngày 09/03/2023

📝Trả lời:

1. Theo hướng dẫn tại Quyết định số 1450/QĐ-TCT của Tổng cục Thuế, trường hợp hàng hóa thuộc đối tượng không chịu thuế thì chỉ tiêu Thuế suất chọn KCT, tiền thuế để trống.

2. Theo quy định tại b1 khoản 2 Điều 19 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP thì khi sai về địa chỉ, tên người mua, người bán thông báo cho người mua về hóa đơn có sai sót và gửi Mẫu 04/SS-HDDT cùng thông báo chấp thuận của cơ quan thuế cho người mua. File thông  báo của CQT trả về có định dạng XML.

3. Theo hướng dẫn tại khoản 6 Điều 12 Thông tư số 78/2021/TT-BTC, trường hợp hóa đơn theo Thông tư số 32 có sai sót thì người bán lập hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP để thay thế cho hóa đơn đã lập theo hướng dẫn tại Thông tư số 32 có sai sót.