Hạch toán chi phí doanh nghiệp theo thông tư 200

Last updated on Tháng Mười 17th, 2023 at 05:35 chiều

Hạch toán chi phí doanh nghiệp theo Thông tư 200 là một quá trình quan trọng và cách thực hiện nó đã được cập nhật gần đây. Chi phí quản lý doanh nghiệp bao gồm các khoản chi phí phát sinh trong quá trình hoạt động doanh nghiệp, điều này phụ thuộc vào loại hình kinh doanh của từng doanh nghiệp.

hạch toán chi phí

>> Xem thêm: CÁCH HẠCH TOÁN CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

Các khoảnchi phí quản lý doanh nghiệp

Chi phí quản lý doanh nghiệp bao gồm:

 • Chi phí liên quan đến nhân viên quản lý, bao gồm tiền lương, các khoản phụ cấp và chi phí ăn giữa ca cho lãnh đạo, cán bộ, và nhân viên các phòng ban. Các khoản trích bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, và kinh phí công đoàn cũng thuộc phần này.
 • Chi phí vật liệu sử dụng cho việc quản lý doanh nghiệp.
 • Chi phí đồ dùng và dụng cụ phục vụ cho bộ phận quản lý doanh nghiệp.
 • Chi phí khấu hao tài sản cố định dành cho mục đích chung của toàn doanh nghiệp, như tài sản văn phòng, công trình kiến trúc, phương tiện vận tải, thiết bị truyền dẫn, và thiết bị văn phòng.
 • Chi phí liên quan đến thuế, phí và lệ phí, bao gồm thuế môn bài, thuế nhà đất và các khoản phí khác.
 • Chi phí dự phòng, dành cho trường hợp dự phòng phải thu khó đòi.
 • Chi phí dịch vụ mua ngoài để phục vụ bộ phận quản lý doanh nghiệp, bao gồm chi phí điện, nước, điện thoại, fax, chi phí sửa chữa tài sản cố định và tiền thuê văn phòng làm việc.
 • Chi phí khác là tổng hợp của các khoản tiền đã chi ra để hỗ trợ hoạt động quản lý doanh nghiệp, bao gồm chi phí tiếp khách cho bộ phận quản lý doanh nghiệp, chi phí tổ chức hội nghị, hội họp, công tác phí, chi phí kiểm toán và nhiều khoản chi phí khác.
hạch toán chi phí

Nội dung phản ánh tài khoản 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp

Kết cấu và nội dung phản ánh tài khoản 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp có các yếu tố sau đây:

Bên Nợ:

 • Ghi nhận các chi phí quản lý doanh nghiệp thực tế phát sinh trong kỳ kế toán.
 • Đánh giá chênh lệch giữa số dự phòng phải thu khó đòi và dự phòng phải trả so với số dự phòng đã lập trong kỳ trước và chưa sử dụng hết.

Bên Có:

 • Ghi nhận các khoản giảm chi phí quản lý doanh nghiệp.
 • Hoàn nhập số dự phòng phải thu khó đòi và dự phòng phải trả, trong trường hợp chênh lệch giữa số dự phòng đã lập trong kỳ này và kỳ trước chưa sử dụng hết.
 • Kết chuyển chi phí quản lý doanh nghiệp vào tài khoản 911 “Xác định kết quả kinh doanh”.

Tài khoản 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp, có 8 tài khoản cấp 2

– Tài khoản 6421 – Chi phí nhân viên:  Sẽ phản ánh các khoản phí phải trả cho nhân viên quản lý doanh nghiệp, như tiền lương, các khoản phụ cấp, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn, b ảo hiểm thất nghiệp.

– Tài khoản 6422 – Chi phí vật liệu:  Phản ánh chi phí vật liệu xuất dùng cho công tác quản lý doanh nghiệp như văn phòng phẩm… vật liệu sử dụng cho việc sửa chữa,…

– Tài khoản 6423 – Chi phí đồ dùng văn phòng: Phản ánh chi phí dụng cụ , đồ dùng văn phòng dùng cho công tác quản lý (giá có thuế, hoặc chưa có thuế GTGT).

– Tài khoản 6424 – Chi phí khấu hao TSCĐ: Phản ánh chi phí khấu hao TSCĐ dùng chung cho doanh nghiệp.

– Tài khoản 6425 – Thuế, phí và lệ phí:  Phản ánh chi phí về thuế, phí và lệ phí như: thuế môn bài, tiền thuê đất,… và các khoản phí, lệ phí khác.

– Tài khoản 6426 – Chi phí dự phòng: Phản ánh các khoản dự phòng phải thu khó đòi, dự phòng phải trả tính vào chi phí sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

– Tài khoản 6427 – Chi phí dịch vụ mua ngoài:  Phản ánh các chi phí dịch vụ mua ngoài phục vụ cho công tác quản lý doanh nghiệp; các khoản chi mua và sử dụng các tài liệu kỹ thuật, bằng sáng chế,…

– Tài khoản 6428 – Chi phí khác:  Phản ánh các chi phí khác thuộc quản lý chung của doanh nghiệp, ngoài các chi phí đã kể trên.

Trên đây là một số cái nhìn tổng quát về chi phí quản lý doanh nghiệp để các bạn khái quát lại các vấn đề xoay quanh hạch toán chi phí doanh nghiệp để các bạn nắm rõ các vấn đề về loại tài khoản này, phần tiếp theo là việc hạch toán chi phí cụ thể một số nghiệp vụ căn bản thường xuyên xuất hiện trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp mà kế toán đặc biệt chú ý để có thể làm tốt hơn trong nghiệp vụ của mình.

 – Tiền lương, tiền công, phụ cấp và các khoản khác phải trả cho nhân viên bộ phận quản lý doanh nghiệp, trích bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn, bảo hiểm thất nghiệp, các khoản hỗ trợ khác của nhân viên quản lý doanh nghiệp:

Nợ TK 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp (6421)

Có các TK 334, 338.

– Giá trị vật liệu xuất dùng hoặc mua vào sử dụng ngay cho quản lý doanh nghiệp như: xăng, dầu, vật liệu dùng cho sửa chữa TSCĐ của doanh nghiệp,…              

 Nợ TK 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp (6422)

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (1331) (nếu được khấu trừ

Có TK 152 – Nguyên liệu, vật liệu

Có các TK 111, 112, 242, 331,…

– Trị giá dụng cụ, đồ dùng văn phòng xuất dùng hoặc mua sử dụng ngay không qua kho cho bộ phận quản lý sẽ tính trực tiếp vào chi phí quản l ý doanh nghiệp

Nợ TK 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp (6423)

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)

Có  TK 153 – Công cụ. dụng cụ

Có các TK 111, 112, 331,…

– Trích khấu hao TSCĐ dùng cho quản lý của doanh nghiệp, như: Nhà cửa, vật kiến trúc, kho tàng, thiết bị truyền dẫn,…

Nợ TK 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp (6424)

Có TK 214 – Hao mòn TSCĐ.

– Thuế môn bài, tiền thuê đất,… phải nộp Nhà nước :

Nợ TK 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp (6425)

Có TK 333 – Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước.

– Lệ phí giao thông, lệ phí qua cầu, phà phải nộp, ghi:

Nợ TK 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp (6425)

Có các TK 111, 112,…

 – Kế toán dự phòng các khoản phải thu khó đòi khi lập Báo cáo tài chính:

+Trường hợp số dự phòng phải thu khó đòi phải trích lập kỳ này lớn hơn số đã trích lập từ kỳ trước, kế toán trích lập bổ sung phần chênh lệch

Nợ TK 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp (6426)

Có TK 229 – Dự phòng tổn thất tài sản (2293).

   +Trường hợp số dự phòng phải thu khó đòi phải trích lập kỳ này nhỏ hơn số đã trích lập từ kỳ trước, kế toán hoàn nhập phần chênh lệch:

Nợ TK 229 – Dự phòng tổn thất tài sản (2293)

Có TK 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp (6426).

+ Việc xác định thời gian quá hạn của khoản nợ phải thu được xác định là khó đòi phải trích lập dự phòng được căn cứ vào thời gian trả nợ gốc theo hợp đồng mua, bán ban đầu, không tính đến việc gia hạn nợ giữa các bên.

+ Doanh nghiệp trích lập dự phòng đối với khoản cho vay, ký cược, ký quỹ, tạm ứng… được quyền nhận lại tương tự như đối với các khoản phải thu theo quy định của pháp luật.

+ Khi trích lập dự phòng phải trả về chi phí tái cơ cấu doanh nghiệp, dự phòng phải trả cần lập cho hợp đồng có rủi ro lớn và dự phòng phải trả khác (trừ dự phòng phải trả về bảo hành sản phẩm, hàng hóa, công trình xây dựng)

Nợ TK 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp

Có TK 352 – Dự phòng phải trả.

+Trường hợp số dự phòng phải trả cần lập ở cuối kỳ kế toán này nhỏ h ơn số dự phòng phải trả đã lập ở cuối kỳ kế toán trước chưa sử dụng hết thì số chênh lệch được hoàn nhập ghi giảm chi phí :   

 Nợ TK 352 – Dự phòng phải trả

Có TK 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp.

– Tiền điện thoại, điện, nước mua ngoài phải trả, chi phí sửa chữa TSCĐ một lần với giá trị nhỏ:

Nợ TK 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp (6427)

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)

Có các TK 111, 112, 331, 335,…

– Đối với chi phí sửa chữa TSCĐ phục vụ cho quản lý

+ Trường hợp sử dụng phương pháp trích trước chi phí sửa chữa lớn TSCĐ:

Khi trích trước chi phí sửa chữa lớn TSCĐ vào chi phí bán hàng:

Nợ TK 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp

Có TK 335 – Chi phí phải trả (nếu việc sửa chữa đã thực hiện trong kỳ nhưng chưa nghiệm thu hoặc chưa có hóa đơn).

Có TK 352 – Dự phòng phải trả (Nếu đơn vị trích trước chi phí sửa chữa cho TSCĐ theo yêu cầu kỹ thuật phải bảo dưỡng, duy tu định kỳ)

Khi chi phí sửa chữa lớn TSCĐ thực tế phát sinh:

Nợ các TK 335, 352

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ

Có các TK 331, 241, 111, 112, 152,…

  + Trường hợp chi phí sửa chữa lớn TSCĐ phát sinh một lần có giá trị lớn và liên quan đến bộ phận quản lý trong nhiều kỳ, định kỳ kế toán tính v ào chi phí quản lý doanh nghiệp từng phần chi phí sửa chữa lớn đã phát sinh, ghi

Nợ TK 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp

Có TK 242 – Chi phí trả trước.

– Chi phí  hội nghị, tiếp khách, chi cho lao động nữ, chi cho nghiên cứu, đào tạo, chi nộp phí tham gia hiệp hội và chi phí quản lý khác :

Nợ TK 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp (6428)

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (nếu được khấu trừ thuế)

Có các TK 111, 112, 331,…

– Thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ phải tính vào chi phí quản lý doanh nghiệp:

Nợ TK 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp

Có TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (1331, 1332).

– Sản phẩm, hàng hoá tiêu dùng nội bộ sử dụng cho mục đích quản lý:

Nợ TK 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp

Có các TK 155, 156 (chi phí sản xuất sản phẩm hoặc giá vốn hàng hoá).

Nếu phải kê khai thuế GTGT cho sản phẩm, hàng hoá tiêu dùng nội bộ (giá trị kê khai thực hiện theo quy định của pháp luật về thuế):

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ

Có TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp.

– Khi phát sinh các khoản ghi giảm chi phí quản lý doanh nghiệp:

Nợ các TK 111, 112,…

Có TK 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp.

– Đối với các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước khi chuyển thành công ty cổ phần, kế toán xử lý các khoản nợ phải thu khó đòi khi xác định giá trị doanh nghiệp như sau:

     + Đối với các khoản nợ phải thu đã có đủ căn cứ chứng minh theo quy định là không có khả năng thu hồi được, kế toán căn cứ các chứng từ có liên quan như quyết định xoá nợ, quyết định xử lý trách nhiệm tổ chức, cá nhân phải bồi thường:

Nợ các TK 111, 112, 331, 334 (phần tổ chức, cá nhân phải bồi thường)

Nợ TK 229 – Dự phòng tổn thất tài sản (2293)(Phần đã lập dự phòng)

Nợ TK 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp (phần được tính vào chi phí)

Có các TK 131, 138,…

+ Đối với các khoản phải thu quá hạn được bán cho Công ty Mua bán nợ của doanh nghiệp theo giá thoả thuận, tuỳ từng trường hợp thực tế, kế toán ghi nhận như sau:

Trường hợp khoản phải thu quá hạn chưa được lập dự phòng phải thu khó đòi, ghi:

Nợ các TK 111, 112 (theo giá bán thoả thuận)

Nợ TK 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp (phần tổn thất còn lại)

Có các TK 131, 138,…

Trường hợp khoản phải thu khó đòi đã được lập dự phòng nhưng số dự phòng không đủ bù đắp tổn thất, khi bán nợ phải thu thì số tổn thất còn lại được hạch toán vào chi phí quản lý doanh nghiệp, ghi:

Nợ các TK 111, 112 (theo giá bán thoả thuận)

Nợ TK 229 – Dự phòng tổn thất tài sản (2293) (phần đã trích lập dự phòng cho các khoản nợ quá hạn này)

Nợ TK 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp (phần tổn thất còn lại)

Có các TK 131, 138…

 – Đối với các khoản bị xuất toán, chi biếu tặng, chi cho người lao động đã nghỉ mất việc, thôi việc trước thời điểm quyết định cổ phần hoá doanh nghiệp và được cơ quan quyết định giá trị doanh nghiệp xử lý như khoản phải thu không có khả năng thu hồi:

Nợ các TK 111, 112, 334 (phần tổ chức, cá nhân phải bồi thường)

Nợ TK 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp

Có TK 353 – Quỹ khen thưởng, phúc lợi.

– Kế toán phân bổ khoản lợi thế kinh doanh phát sinh từ việc cổ phần hóa

Lợi thế kinh doanh phát sinh khi cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước được phản ánh trên TK 242 – Chi phí trả trước và phân bổ dần tối đa không quá 3 năm

Nợ TK 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp

Có TK 242 – Chi phí trả trước.

– Cuối kỳ kế toán, kết chuyển chi phí quản lý doanh nghiệp tính vào tài khoản 911 để xác định kết quả kinh doanh trong kỳ

Nợ TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh

Có TK 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp.

>> Xem thêm: CHUẨN MỰC SỐ 04: TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH