Điều lệ mẫu công ty hợp danh

Điều lệ mẫu công ty hợp danh được biết đến là bản cam kết của tất cả các thành viên về mục đích thành lập, tổ chức quản lý và tổ chức hoạt động cho công ty. Bản cam kết đó sẽ được thông qua và được cơ quan đăng ký kinh doanh xác nhận. Đồng thời, được xây dựng từ sự thỏa thuận tự nguyện của các thành viên trên cơ sở không trái với quy định của Pháp luật.

>> Xem thêm: Điều kiện và các bước thành lập Công ty hợp danh

Nội dung của Điều lệ mẫu công ty hợp danh

Theo quy định tại khoản 2 Điều 24 Luật Doanh Nghiệp 2020 quy định: Điều lệ mẫu công ty hợp danh bao gồm Điều lệ khi đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ được sửa đổi, bổ sung trong quá trình hoạt động.

Điều lệ mẫu công ty hợp danh 1

Nội dung của điều lệ công ty hợp danh gồm những gì?

Cụ thể, Điều lệ công ty sẽ bao gồm những nội dung chủ yếu sau đây:

 • Tên và địa chỉ trụ sở chính của công ty, tên và địa chỉ chi nhánh, văn phòng đại diện (nếu có).
 • Ngành, nghề, lĩnh vực kinh doanh.
 • Vốn điều lệ, tổng số cổ phần, loại cổ phần và mệnh giá từng loại cổ phần là bao nhiêu đối với công ty cổ phần.
 • Họ và tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch của cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần, của chủ sở hữu công ty, thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, của thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh. Phần vốn góp và giá trị vốn góp của mỗi thành viên đối với công ty hợp danh và công ty trách nhiệm hữu hạn. Số cổ phần, loại cổ phần, mệnh giá của từng loại cổ phần của cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần.
 • Quyền và nghĩa vụ của từng thành viên đối với công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn, của cổ đông đối với công ty cổ phần.
 • Cơ cấu tổ chức quản lý
 • Nguyên tắc giải quyết tranh chấp nội bộ thông qua quyết định của công ty.
 • Quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo Pháp luật của doanh nghiệp. Số lượng cũng như chức danh quản lý. Phân chia quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật trong trường hợp công ty có nhiều hơn 1 người đại diện theo pháp luật.
 • Căn cứ và phương pháp xác định tiền lương, thù lao cũng như thưởng của người quản lý, kiểm soát viên.
 • Nguyên tắc xử lý thua lỗ trong kinh doanh và phân chia lợi nhuận sau thuế.
 • Trường hợp cổ đông có quyền yêu cầu công ty mua lại cổ phần đối với công ty cổ phần, thành viên mua lại phần vốn góp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn.
 • Thủ tục thanh lý tài sản công ty. Trình tự giải thể, tự giải thể.
 • Thể thức sửa đổi, bổ sung Điều lệ mẫu công ty hợp danh.

Mẫu điều lệ công ty hợp danh

Điều lệ mẫu công ty hợp danh 2

Mẫu điều lệ công ty hợp danh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐIỀU LỆ

CÔNG TY HỢP DANH

Chúng tôi, gồm những thành viên có tên như sau:

STT Họ và tên Ngày tháng năm sinh (đối với thành viên là cá nhân) Quốc tịch Sô, ngày nơi cấp CMND hoặc sổ hộ chiếu đối với cá nhân hoặc giấy CN ĐKKD đối với doanh nghiệp hoặc QĐ thành lập đối với tổ chức Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú đối với cá nhân hoặc địa chỉ trụ sở chính đối với tổ chức
Số Ngày cấp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
A

1

2

….

B

1

2

….

Thành viên hợp danh

……………

Thành viên góp vốn

……………

Cùng đồng ý và ký tên chấp thuận thành lập một CÔNG TY HỢP DANH (gọi tắt là Công ty) hoạt động tuân theo Luật pháp Việt Nam và Bản điều lệ này với các chương, điều, khoản như sau:

Chương 1. ĐIỀU KHOẢN CHUNG

Điều 1: Phạm vi trách nhiệm

Thành viên hợp danh phải là cá nhân có trình độ chuyên môn cũng như uy tín nghề nghiệp và phải chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ pháp lý của Công ty.

Thành viên góp vốn chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của Công ty trong phạm vi số vốn đã góp vốn.

Điều 2: Tên doanh nghiệp

Điều 3: Trụ sở Công ty

Điều 4: Ngành, nghề kinh doanh

Điều 5: Thời gian hoạt động

Điều 6: Người đại diện theo Pháp luật

Chương 2. VỐN – THÀNH VIÊN

Điều 7: Số vốn điều lệ

STT Tên thành viên

góp vốn

Vốn góp Tỉ lệ phần vốn góp của mỗi thành viên Thời điểm góp vốn
Tổng số Chia ra trong đó
Tiền VN Ngoại tệ Vàng Tài sản khác
A

1

2

B

1

2

Thành viên hợp danh

…………..

Thành viên góp vốn

…………..

  Tổng số

Điều 8: Quyền và nghĩa vụ của thành viên hợp danh

Điều 9: Quyền và nghĩa vụ của thành viên góp vốn

Chương 3. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG

Điều 10: Cơ cấu tổ chức

Điều 11: Hội đồng thành viên

Điều 12: Triệu tập họp Hội đồng thành viên

Điều 13: Điều hành kinh doanh của Công ty hợp danh

Điều 14: Tiếp nhận thành viên

Điều 15: Chấm dứt tư cách thành viên hợp danh

Chương 4. THỐNG KÊ KẾ TOÁN TÀI CHÍNH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN

Điều 16: Năm tài chính

Điều 17: Sổ sách kế toán và báo cáo tài chính

Điều 18: Phân phối lợi nhuận, lập quỹ và nguyên tắc chịu lỗ trong kinh doanh

Chương 5. THÀNH LẬP, TỔ CHỨC LẠI, GIẢI THỂ

Điều 19: Thành lập

Điều 20: Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi công ty

Điều 21: Giải thể và thanh lý tài sản của công ty

Chương 6. ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

Điều 22: Hiệu lực của Điều lệ mẫu công ty hợp danh

Điều 23: Thể thức sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty

Điều 24: Điều khoản cuối cùng

Bản điều lệ này đã được các thành viên xem xét từng chương, từng điều và cùng ký tên chấp thuận.

Bản điều lệ này gồm ………chương ……… điều, được lập thành …….. bản có giá trị như nhau:

 • 01 bản đăng ký tại cơ quan đăng ký kinh doanh
 • ……. bản lưu trữ tại trụ sở công ty
 • ……… bản cho mỗi thành viên.

Mọi sự sao chép, trích lục phải được ký xác nhận của các thành viên Hội đồng thành viên.

……., ngày …… tháng ……. năm ……..

Chữ ký của tất cả các thành viên hợp danh

Điều lệ mẫu công ty hợp danh 3

Thủ tục sửa đổi điều lệ công ty

Bài viết trên là những nội dung liên quan đến điều lệ mẫu công ty hợp danh. Nếu bạn còn vấn đề gì chưa hiểu rõ tường tận hoặc có thông tin muốn được giải đáp thắc mắc thì hãy liên hệ với Hotline 0916.535.956 -0973.535.956 của Kế toán Minh Minh để được hỗ trợ giải đáp nhanh chóng.

Xem thêm:

KẾ TOÁN MINH MINH

Trụ sở chính: B7B, khu phố 4, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Hotlines: 0916.53.59.56 – 0973.53.59.56 (Mr Việt)

Email: tuvanminh@gmail.com

Website: https://dichvugiayphepkinhdoanh.com.vn/