Điều kiện thành lập công ty luật, văn phòng luật sư

Last updated on Tháng Sáu 14th, 2023 at 12:41 sáng

Hiện nay, việc thành lập tổ chức hành nghề luật sư, bao gồm cả văn phòng luật sư và công ty luật, đang diễn ra phổ biến. Tuy nhiên, có một số điều kiện thành lập công ty luật cần thiết và thủ tục đăng ký phải tuân theo.

>> Xem thêm:

Các hình thức tổ chức hành nghề luật sư

điều kiện thành lập công ty luật

Văn phòng luật sư

Luật sư khi thành lập văn phòng luật sư đóng vai trò là Trưởng văn phòng và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản cá nhân đối với mọi nghĩa vụ của văn phòng. Trưởng văn phòng cũng là người đại diện theo pháp luật của văn phòng này.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp, tên của văn phòng luật sư do luật sư thành lập phải được lựa chọn và tuân thủ. Tên này cần phải bao gồm cụm từ “văn phòng luật sư” và không được trùng lặp hoặc gây nhầm lẫn với tên của các tổ chức hành nghề luật sư khác đã được đăng ký hoạt động.

Văn phòng luật sư cũng cần có con dấu và tài khoản theo quy định của pháp luật. Con dấu được sử dụng để xác nhận và chứng thực các tài liệu, hợp đồng và thủ tục pháp lý khác của văn phòng luật sư. Tài khoản ngân hàng được sử dụng để quản lý và giao dịch tài chính liên quan đến hoạt động của văn phòng luật sư.

Công ty luật

Công ty luật bao gồm hai loại công ty luật hợp danh và công ty luật trách nhiệm hữu hạn. Để trở thành thành viên của một công ty luật, yêu cầu cơ bản là phải là luật sư.

Công ty luật hợp danh được thành lập bởi ít nhất hai luật sư. Tuy nhiên, công ty luật hợp danh không có thành viên góp vốn. Thông thường, tên của công ty luật hợp danh được lựa chọn bởi các thành viên thông qua thỏa thuận.

Công ty luật trách nhiệm hữu hạn có thể được thành lập với hai thành viên trở lên hoặc chỉ một thành viên. Tên của công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên cũng được các thành viên thỏa thuận lựa chọn. Trong trường hợp công ty luật trách nhiệm hữu hạn chỉ có một thành viên, tên của công ty sẽ do chủ sở hữu lựa chọn, nhưng vẫn phải tuân thủ quy định về đặt tên công ty trong Luật doanh nghiệp.

Điều kiện thành lập công ty luật, văn phòng luật sư

điều kiện thành lập công ty luật

Theo Điều 32 Luật Luật sư 2006 (sửa đổi bổ sung 2012), điều kiện thành lập tổ chức hành nghề luật sư bao gồm các yếu tố sau:

 • Kinh nghiệm làm việc:
  • Luật sư muốn thành lập hoặc tham gia thành lập tổ chức hành nghề luật sư phải có ít nhất hai năm kinh nghiệm làm việc liên tục theo hợp đồng lao động cho tổ chức hành nghề luật sư hoặc theo hợp đồng lao động cho cơ quan, tổ chức theo quy định của Luật Luật sư 2006 (sửa đổi bổ sung 2012).
 • Trụ sở làm việc:
  • Tổ chức hành nghề luật sư phải có một trụ sở làm việc.
 • Hạn chế thành lập:
  • Mỗi luật sư chỉ được thành lập hoặc tham gia thành lập một tổ chức hành nghề luật sư.
  • Trong trường hợp các luật sư từ các Đoàn luật sư khác nhau tham gia thành lập một công ty luật, có thể chọn thành lập và đăng ký hoạt động tại địa phương nơi có Đoàn luật sư mà một trong các luật sư đó là thành viên.
 • Gia nhập Đoàn luật sư:
  • Trong thời hạn ba mươi ngày kể từ ngày được cấp Giấy đăng ký hoạt động, các luật sư thành lập hoặc tham gia thành lập tổ chức hành nghề luật sư không phải là thành viên của Đoàn luật sư nơi có tổ chức hành nghề luật sư phải chuyển về gia nhập Đoàn luật sư nơi có tổ chức hành nghề luật sư hoặc chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư theo quy định tại Điều 20 Luật Luật sư 2006 (sửa đổi bổ sung 2012).

Những điều kiện trên đây được quy định nhằm đảm bảo sự chuyên nghiệp và tuân thủ quy định pháp luật của các tổ chức hành nghề luật sư.

Thủ tục đăng ký thành lập công ty luật, văn phòng luật sư

Hồ sơ đăng ký hoạt động

 • Giấy đề nghị đăng ký hoạt động theo mẫu thống nhất là một phần quan trọng của hồ sơ đăng ký. Mẫu này cung cấp thông tin chi tiết về công ty luật và các thành viên sáng lập.
 • Dự thảo Điều lệ của công ty luật cũng được yêu cầu trong hồ sơ đăng ký. Điều lệ là tài liệu quy định các quyền và nghĩa vụ của công ty, cấu trúc tổ chức, quy trình ra quyết định và các quy định khác liên quan đến hoạt động của công ty.
 • Bản sao Chứng chỉ hành nghề luật sư và bản sao Thẻ luật sư của luật sư thành lập văn phòng luật sư, hoặc luật sư tham gia vào quá trình thành lập công ty luật.
 • Giấy tờ chứng minh về trụ sở của tổ chức hành nghề luật sư.

Nơi đăng ký

Theo quy định hiện hành, công ty luật được đăng ký tại Sở Tư pháp ở địa phương nơi có Đoàn luật sư mà Trưởng văn phòng luật sư hoặc Giám đốc công ty luật là thành viên. Điều này có nghĩa là công ty luật cần đăng ký tại Sở Tư pháp của khu vực mà Trưởng văn phòng luật sư hoặc Giám đốc công ty luật là thành viên.

Tuy nhiên, trong trường hợp công ty luật được thành lập bởi luật sư từ các Đoàn luật sư khác nhau, việc đăng ký hoạt động sẽ được thực hiện tại Sở Tư pháp ở địa phương nơi công ty luật có trụ sở chính đặt tại. Điều này đảm bảo rằng công ty luật được đăng ký và hoạt động theo đúng quy định của khu vực nơi nó hoạt động.

Thời hạn

Theo quy định hiện hành, thời hạn để nhận được Giấy đăng ký hoạt động cho tổ chức hành nghề luật sư là 10 ngày làm việc, tính từ ngày nhận đủ hồ sơ tại Sở Tư pháp. Trong vòng thời gian này, Sở Tư pháp sẽ tiến hành xem xét và đánh giá các yêu cầu và thông tin cần thiết trong hồ sơ.

Tuy nhiên, trong trường hợp Sở Tư pháp từ chối cấp Giấy đăng ký, tổ chức sẽ nhận được thông báo từ chính quyền địa phương bằng văn bản. Thông báo này sẽ nêu rõ lý do từ chối và gợi ý các biện pháp cần thực hiện để đáp ứng yêu cầu và tiêu chuẩn để có thể được cấp Giấy đăng ký hoạt động trong tương lai.

Thông báo đến Đoàn luật sư

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày được cấp Giấy đăng ký hoạt động, Trưởng văn phòng luật sư hoặc Giám đốc công ty luật sẽ tiến hành việc thông báo bằng văn bản cho Đoàn luật sư, đồng thời kèm theo bản sao Giấy đăng ký hoạt động.