Chuẩn mực kế toán số 25 – Báo cáo tài chính hợp nhất và kế toán khoản đầu tư vào công ty con

Last updated on Tháng Sáu 3rd, 2023 at 12:53 chiều

Kế toán là một phần không thể thiếu trong quản lý tài chính của bất kỳ doanh nghiệp nào. Để đảm bảo tính chính xác và nhất quán trong quá trình ghi nhận và báo cáo thông tin tài chính, chuẩn mực kế toán được thiết lập. Trong đó, chuẩn mực kế toán số 25 là một trong những điều quan trọng mà các chuyên gia kế toán cần phải hiểu rõ.

Ý nghĩa của chuẩn mực kế toán số 25

Chuẩn mực kế toán số 25 được thiết lập nhằm định nghĩa các nguyên tắc và quy trình kế toán cụ thể cho một lĩnh vực hoặc ngành nghề cụ thể. Nó giúp tạo ra sự nhất quán và đồng nhất trong việc báo cáo thông tin tài chính. Việc này đảm bảo rằng các doanh nghiệp áp dụng cùng một quy trình kế toán chính xác. Từ đó tăng cường sự tin cậy của thông tin tài chính.

 chuẩn mực kế toán số 25
Chuẩn mực kế toán giúp tạo ra sự nhất quán và đồng nhất trong việc báo cáo thông tin tài chính

Phạm vi áp dụng chuẩn mực kế toán số 25

Chuẩn mực kế toán số 25 được thiết lập nhằm định nghĩa các nguyên tắc và quy trình kế toán cụ thể cho một lĩnh vực hoặc ngành nghề cụ thể.

 1. Lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất của tập đoàn: Chuẩn mực này áp dụng cho việc lập và trình bày các báo cáo tài chính hợp nhất của một tập đoàn bao gồm nhiều công ty chịu sự kiểm soát của một công ty mẹ.
 2. Kế toán khoản đầu tư vào công ty con: Tại đây cũng quy định về cách kế toán các khoản đầu tư vào các công ty con trong báo cáo tài chính riêng của công ty mẹ. Điều này đảm bảo công ty mẹ thể hiện chính xác thông tin. Bên cạnh đó là về về các khoản đầu tư này trong báo cáo tài chính của mình.

Tuy nhiên, chuẩn mực kế toán số 25 không đề cập đến các vấn đề sau:

 • Hợp nhất kinh doanh: Chuẩn mực này không quy định về phương pháp kế toán hợp nhất kinh doanh và ảnh hưởng của việc hợp nhất kinh doanh đến việc hợp nhất báo cáo tài chính.
 • Khoản đầu tư vào công ty liên kết: Không áp dụng cho việc kế toán khoản đầu tư vào công ty liên kết.
 • Khoản đầu tư vào công ty liên doanh: Cũng không quy định về kế toán khoản đầu tư vào công ty liên doanh. Các quy định về việc này được đề cập trong chuẩn mực kế toán số 08 “Thông tin tài chính về những khoản vốn góp liên doanh”.

Các thuật ngữ trong chuẩn mực

Các thuật ngữ trong chuẩn mực có ý nghĩa như sau:

 • Kiểm soát: Đây là quyền chi phối các chính sách tài chính và hoạt động của một doanh nghiệp. Việc này nhằm đạt được lợi ích kinh tế từ các hoạt động của doanh nghiệp đó.
 • Công ty con: Đây là một doanh nghiệp nằm dưới sự kiểm soát của một doanh nghiệp khác, được gọi là công ty mẹ.
 • Công ty mẹ: Đây là một công ty sở hữu một hoặc nhiều công ty con.
 • Tập đoàn: Đây là một tổ chức kinh tế gồm công ty mẹ và các công ty con liên kết với nhau.
 • Báo cáo tài chính hợp nhất: Đây là báo cáo tài chính của một tập đoàn được trình bày như báo cáo tài chính của một doanh nghiệp. Báo cáo này được lập dựa trên việc hợp nhất báo cáo tài chính của công ty mẹ và các công ty con theo quy định của chuẩn mực kế toán số 25.
 • Lợi ích của cổ đông thiểu số: Đây là một phần của kết quả hoạt động thuần và giá trị tài sản thuần của một công ty con, được xác định tương ứng cho các phần lợi ích không phải là do công ty mẹ sở hữu một cách trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua các công ty con.
 chuẩn mực kế toán số 25
Các thuật ngữ trong chuẩn mực kế toán số 25

Tổng kết

Chuẩn mực kế toán số 25 đóng vai trò quan trọng trong việc định nghĩa quy tắc và quy trình kế toán cho một lĩnh vực hoặc ngành nghề cụ thể. Nắm vững ý nghĩa, phạm vi áp dụng, và các thuật ngữ trong chuẩn mực là một yếu tố quan trọng để áp dụng một cách chính xác quy tắc kế toán trong công việc của mình.

Doanh nghiệp có thể đảm bảo tính chính xác và minh bạch trong báo cáo tài chính của mình. Nó cung cấp khung pháp lý và hướng dẫn về việc ghi nhận các giao dịch kế toán quan trọng. Đồng thời, chuẩn mực này còn định rõ các nguyên tắc quản lý rủi ro, kiểm soát và công tác kiểm toán, giúp doanh nghiệp nắm bắt và giảm thiểu rủi ro liên quan đến kế toán.

>> Xem thêm: 5 LÝ DO TẠI SAO BẠN NÊN LỰA CHỌN DỊCH VỤ THUÊ KẾ TOÁN BÊN NGOÀI