Các loại cổ phần trong công ty cổ phần mà bạn cần biết

Công ty cổ phần là một hình thức doanh nghiệp phổ biến, trong đó vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau, được gọi là cổ phần. Các nhà đầu tư, cá nhân hoặc tổ chức mua cổ phần sẽ trở thành cổ đông của công ty. Tuy nhiên, không phải cổ đông nào cũng nắm giữ cổ phần như nhau, điều này đưa ra các loại cổ phần khác nhau với quyền lợi và nghĩa vụ riêng. Bài viết dưới đây sẽ giải đáp các thắc mắc xoay quanh các loại cổ phần trong công ty cổ phần và quyền lợi của cổ đông.

các loại cổ phần trong công ty cổ phần

>> Xem thêm: Điều kiện thành lập công ty cổ phần tại Đồng Nai?

Các loại cổ phần trong công ty cổ phần

Theo Điều 113 Luật doanh nghiệp 2014, cổ phần của công ty cổ phần bao gồm:

  • Cổ phần phổ thông.
  • Cổ phần ưu đãi. Cổ phần ưu đã thì bao gồm có cổ phần ưu đãi biểu quyết, cổ phần ưu đãi cổ tức, cổ phần ưu đãi hoàn lại và cổ phần ưu đãi khác do Điều lệ công ty quy định.

1. Cổ phần phổ thông

các loại cổ phần trong công ty cổ phần

Cổ phần phổ thông là cổ phần bắt buộc phải có. Người sở hữu cổ phần phổ thông là cổ đông phổ thông. Cổ phần phổ thông không thể chuyển đổi thành cổ phần ưu đãi.

Cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông có quyền:

  • Tham dự và phát biểu trong các Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện theo ủy quyền hoặc theo hình thức khác do pháp luật, Điều lệ công ty quy định. Mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết.
  • Nhận cổ tức với mức theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông.
  • Ưu tiên mua cổ phần mới chào bán tương ứng với tỷ lệ cổ phần phổ thông của từng cổ đông trong công ty.
  • Được tự do chuyển nhượng cổ phần cho người khác (trừ trường hợp trong thời hạn 03 năm kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, cổ đông sáng lập quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho cổ đông sáng lập khác và chỉ được chuyển nhượng cổ phần phổ thông của mình cho người không phải là cổ đông sáng lập nếu được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông)
  • Khi công ty giải thể hoặc phá sản, được nhận một phần tài sản còn lại tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần tại công ty.

Nghĩa vụ của cổ đông phổ thông:

  • Thanh toán đủ và đúng thời hạn số cổ phần cam kết mua.
  • Không được rút vốn đã góp bằng cổ phần phổ thông dưới mọi hình thức, trừ trường hợp được công ty hoặc người khác mua lại cổ phần.

2. Cổ phần ưu đãi

các loại cổ phần trong công ty cổ phần

2.1 Cổ phần ưu đãi biểu quyết

Cổ phần ưu đã biểu quyết là một loại cổ phần có số phiếu biểu quyết nhiều hơn so với cổ phần phổ thông. Số lượng phiếu biểu quyết của cổ phần ưu đãi biểu quyết được quy định trong Điều lệ công ty.

Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi biểu quyết được gọi là cổ đông ưu đãi biểu quyết. Tuy nhiên, chỉ có các tổ chức được ủy quyền bởi Chính phủ và cổ đông sáng lập mới có quyền nắm giữ cổ phần ưu đãi biểu quyết. Thời gian ưu đãi biểu quyết của cổ đông sáng lập có giới hạn là 03 năm, tính từ ngày công ty nhận Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Sau thời hạn này, cổ phần ưu đãi biểu quyết của cổ đông sáng lập sẽ tự động chuyển đổi thành cổ phần phổ thông.

Quyết định chuyển đổi cổ phần ưu đãi biểu quyết thành cổ phần phổ thông phải được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông.

Một điểm quan trọng khác là cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi biểu quyết không được phép chuyển nhượng cổ phần đó cho người khác.

2.2 Cổ phần ưu đãi cổ tức

Cổ phần ưu đãi cổ tức là một loại cổ phần đặc biệt trong cấu trúc vốn của một công ty, được hưởng mức cổ tức cao hơn so với cổ phần phổ thông và thường có tính ổn định hơn theo từng năm. Điểm đặc biệt của cổ phần ưu đãi cổ tức là cổ đông sở hữu loại cổ phần này sẽ được hưởng mức cổ tức cố định không phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của công ty.

Tuy nhiên, cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức không có quyền biểu quyết trong các quyết định quan trọng của công ty.

Tuy cổ phần ưu đãi cổ tức mang lại sự ổn định và lợi ích về cổ tức cho các cổ đông, nhưng nó cũng có khả năng được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông nếu được quyết định bởi Đại hội đồng cổ đông. Quyền mua cổ phần ưu đãi cổ tức thường được quy định rõ trong Điều lệ công ty hoặc được quyết định bởi Đại hội đồng cổ đông.

2.3 Cổ phần ưu đãi hoàn lại

Các cổ phần ưu đãi hoàn lại được công ty trả lại vốn góp khi có yêu cầu từ người sở hữu hoặc tuân theo những điều kiện cụ thể được quy định tại chính cổ phiếu của loại cổ phần này. Tuy nhiên, đáng chú ý là, cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi hoàn lại sẽ không có quyền tham gia biểu quyết, dự họp Đại hội đồng cổ đông, đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Cổ phần ưu đãi hoàn lại có khả năng được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Quyền mua cổ phần ưu đãi hoàn lại thường được quy định trong Điều lệ công ty hoặc được quyết định bởi chính Đại hội đồng cổ đông.

Lời kết

Trên đây là những thông tin cơ bản về các loại cổ phần trong công ty cổ phần, một loại hình doanh nghiệp phổ biến và được nhiều doanh nhân quan tâm. Nếu bạn đang có kế hoạch thành lập công ty cổ phần và cần sự hỗ trợ chuyên nghiệp, đừng ngần ngại liên hệ với Kế toán Minh Minh qua hotline 0973.53.59.56 để được tư vấn cụ thể. Chúng tôi cam kết cung cấp dịch vụ tư vấn miễn phí và sẽ đồng hành cùng bạn trong quá trình thành lập và phát triển công ty.