Bút toán điều chỉnh là gì? Các loại bút toán điều chỉnh trong kế toán

Last updated on Tháng Mười 23rd, 2023 at 03:20 chiều

Bút toán điều chỉnh là một khái niệm quan trọng trong lĩnh vực kế toán, nhằm giúp điều chỉnh lại thông tin tài chính của doanh nghiệp. Từ đó có thể tính chính xác trong quá trình báo cáo tài chính. Khiến cho các con số thể hiện đúng tình hình tài chính và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp.

1. Bút toán điều chỉnh là gì?

bút toán điều chỉnh là gì
Bút toán điều chỉnh là gì?


Bút toán điều chỉnh là một quá trình quan trọng trong lĩnh vực kế toán. Công việc này được thực hiện để điều chỉnh và cập nhật thông tin kế toán theo các yếu tố chưa được xác định rõ trong kỳ kế toán hiện tại. Qua việc điều chỉnh này, các khoản chi trả và các khoản thu đã nhận được được phân bổ đều và chính xác vào các khoản chi phí và doanh thu của nhiều kỳ trước đó.

2. Các loại bút toán điều chỉnh trong kế toán

bút toán điều chỉnh là gì

Chi phí trả trước

Chi phí trả trước là một khái niệm trong lĩnh vực kế toán, đại diện cho những khoản chi phí thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động kinh doanh và được thanh toán trước cho các kỳ kế toán sau. 

Bút toán điều chỉnh chi phí trả trước là một quy trình nhằm tối ưu hóa việc phân bổ chi phí trả trước mà doanh nghiệp đã chi trong các kỳ kế toán. Thông qua việc điều chỉnh, doanh nghiệp có thể đảm bảo tính chính xác và phù hợp trong việc phân phối các khoản chi phí vào từng giai đoạn kế toán tương ứng. Các khoản phí thường bao gồm:

  • Phí thuê mặt bằng trả trước
  • Phí bảo hiểm
  • Phí quảng cáo trả trước

Bút toán điều chỉnh chi phí trả trước sẽ ảnh hưởng đến cân nhắc giữa lợi ích ngay lúc này và tương lai. Trong việc thực hiện bút toán, chi phí trả trước sẽ được chuyển ghi nhận từ phần tài sản sang phần chi phí, dẫn đến sự tăng lên của chi phí trong kỳ hiện tại. Đồng thời, giá trị của tài sản cũng sẽ giảm đi theo thời gian. Khi phát sinh chi phí trả trước, kế toán sẽ phải thực hiện bút toán ghi nhận như sau:

Nợ TK 242

Có các TK liên quan (111, 112,…)

Vào cuối kỳ, bộ phận kế toán đã tiến hành việc thực hiện bút toán điều chỉnh. Việc này nhằm kết chuyển chi phí trả trước đã được ghi nhận trước đó vào trong danh mục chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong kỳ kế toán. Lúc này bút toán điều chỉnh như sau:

Nợ các TK chi phí (641, 642,…)

Có TK 242 

Trong trường hợp đặc biệt của nghiệp vụ trích khấu hao tài sản cố định, bút toán trích khấu hao TSCĐ được xem như là một bút toán điều chỉnh. Điều này có ý nghĩa là bút toán thể hiện sự phân bổ nguyên giá của tài sản cố định vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ, dựa trên thời gian sử dụng hữu ích của tài sản cố định đó. Bút toán trích khấu hao TSCĐ/ bút toán điều chỉnh như sau:

Nợ các TK liên quan (641, 642,…)

Có TK 214

>> Xem thêm: Kỳ kế toán là gì? 7 nguyên tắc trong kỳ kế toán

Doanh thu chưa thực hiện

Bút toán điều chỉnh doanh thu chưa thực hiện sẽ làm tăng doanh thu và giảm nợ phải trả trong kỳ. Điều này phản ánh việc doanh nghiệp đã nhận tiền trước từ khách hàng và cam kết cung cấp hàng hóa, dịch vụ trong tương lai.

Bút toán điều chỉnh:

Nợ Tài khoản 3387 (Doanh thu chưa thực hiện)

Có Tài khoản 511 (Doanh thu)

Khi có hàng hóa hoặc dịch vụ được cung cấp cho khách hàng, doanh thu chưa thực hiện sẽ được chuyển thành doanh thu đã thực hiện. Việc này dựa trên việc đánh giá tỷ lệ khối lượng công việc đã hoàn thành. Bằng cách thực hiện bút toán điều chỉnh như trên, doanh nghiệp sẽ ghi nhận doanh thu phù hợp với khối lượng công việc đã hoàn thành và giảm nợ phải trả liên quan đến việc nhận tiền trước từ khách hàng.

Chi phí dồn tích/ Chi phí phải trả

Chi phí dồn tích là những chi phí đã phát sinh trong kỳ kế toán nhưng doanh nghiệp chưa thanh toán và chưa ghi nhận trong báo cáo tài chính. Điều này dẫn đến việc các khoản chi phí này trở thành một loại nợ phải trả của doanh nghiệp.

Để điều chỉnh và ghi nhận các khoản chi phí dồn tích, doanh nghiệp thực hiện bút toán điều chỉnh. Bằng cách này, doanh nghiệp tăng chi phí trong báo cáo kế toán của kỳ hiện tại, đồng thời cũng tăng một khoản nợ phải trả tương ứng. Điều này phản ánh chính xác tình hình tài chính của doanh nghiệp, đồng thời tuân thủ nguyên tắc kế toán và giúp quản lý tài chính hiểu rõ hơn về tình hình tài chính của doanh nghiệp.

Các khoản chi phí dồn tích có thể bao gồm:

  • Chi phí tiền lương của tháng
  • Chi phí dịch vụ sử dụng chưa thanh toán
  • Chi phí lãi vay đã phát sinh nhưng chưa đến kỳ trả

Qua đó, việc ghi nhận và xử lý chi phí dồn tích là cần thiết để báo cáo tài chính của doanh nghiệp trở nên chính xác hơn. Nó còn giúp cho việc quản lý tài chính và lập kế hoạch tài chính của doanh nghiệp trở nên hiệu quả.

Doanh thu dồn tích

Doanh thu dồn tích là những khoản doanh thu đã được thực hiện và phát sinh, nhưng chưa được thu bằng tiền. Trong trường hợp này, kế toán sẽ thực hiện bút toán điều chỉnh để ghi nhận doanh thu đã phát sinh và tạo ra một khoản nợ phải thu tương ứng. Qua đó, doanh thu dồn tích sẽ được tăng lên, đồng thời làm tăng tài sản của doanh nghiệp trong kỳ.

Một số trường hợp thường gặp của doanh thu dồn tích bao gồm:

  • Phải thu tiền lãi từ các khoản cho vay
  • Cho thuê tài sản nhiều kỳ

Bút toán điều chỉnh:

Nợ TK 131

Có TK 511

Các khoản dự phòng

Theo chuẩn mực kế toán Việt Nam VAS số 18, khoản dự phòng được định nghĩa là những khoản nợ có thể không chắc chắn về giá trị hoặc thời gian thanh toán. Các khoản dự phòng này được áp dụng để đảm bảo tính chính xác và công bằng trong việc phản ánh tình hình tài chính và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp.

Bản chất của các tài khoản dự phòng chính là điều chỉnh giảm giá trị tài sản trong báo cáo tài chính của doanh nghiệp. Như vậy, việc dự phòng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận và giá trị còn lại của các tài sản sau khi được điều chỉnh.

Bút toán điều chỉnh được thực hiện như sau:

Nợ TK Chi phí

Có TK Dự phòng

bút toán điều chỉnh là gì

>> Xem thêm: Dịch vụ kế toán là gì? Những lưu ý khi thuê dịch vụ kế toán ngoài

Lời kết

Bài viết trên đây là những yếu tố quan trọng về bút toán điều chỉnh mà chủ doanh nghiệp và kế toán cần tập trung. Dịch vụ kế toán Biên Hòa hy vọng rằng, những chia sẻ này sẽ giúp bạn nắm vững và thực hiện các hạch toán một cách chính xác nhất.