Quyết định 1921/QĐ-BTC 2021 bổ sung mặt hàng được miễn thuế nhập khẩu

BỘ TÀI CHÍNH
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 1921/QĐ-BTC Hà Nội, ngày 30 tháng 9 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG MẶT HÀNG ĐƯỢC MIỄN THUẾ NHẬP KHẨU TẠI DANH MỤC CÁC MẶT HÀNG ĐƯỢC MIỄN THUẾ NHẬP KHẨU PHỤC VỤ PHÒNG, CHỐNG DỊCH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP DO CHỦNG MỚI CỦA VIRUS CORONA GÂY RA BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 155/QĐ-BTC NGÀY 07 THÁNG 02 NĂM 2020 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 ngày 06 tháng 4 năm 2016;

Căn cứ Luật Tổ chức chính phủ 76/2015/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan; Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20 tháng 4 năm 2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ công văn số 197/TTg-KTTH ngày 7/2/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn thuế nhập khẩu đối với mặt hàng khẩu trang y tế, nước rửa tay sát trùng; nguyên liệu để sản xuất khẩu trang, nước sát trùng, các vật tư, thiết bị cần thiết phục vụ việc phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do virus corona gây ra;

Trên cơ sở thống nhất ý kiến giữa Bộ Tài chính với Bộ Y tế và Bộ Công thương;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung mặt hàng các vật tư để sản xuất Que test Covid-19 vào Danh mục các mặt hàng được miễn thuế nhập khẩu khẩu phục vụ việc phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra ban hành kèm theo Quyết định số 155/QĐ-BTC ngày 07/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính như sau:

STT Tên mặt hàng Tiêu chí  HS
5 Vật tư, thiết bị cần thiết khác:    
5.3 Túi nhôm (dùng để đựng kit test) Chất liệu nhựa PE, phủ nhôm 7612.90.90
5.4 Vỏ dưới que kiểm tra (dùng để lắp ráp tạo que kiểm tra) Đúc định hình từ nhựa PE theo thiết kế 3926.90.39
5.5 Vỏ trên que kiểm tra (dùng để lắp ráp tạo que kiểm tra) Đúc định hình từ nhựa PE theo thiết kế 3926.90.39
5.6 Ống chứa mẫu kiểm tra (dùng để đựng mẫu kiểm tra) Ống hình trụ bằng nhựa PE 3923.90.90
5.7 Giá đỡ ống nghiệm (dùng để cố định các ống chứa) Giấy cotton đục lỗ để đặt vừa ống chứa mẫu kiểm tra 4823.90.99
5.8 Que lấy mẫu dịch tỵ hầu (dùng lấy mẫu cần kiểm tra) Gồm 2 phần: phần cán và phần bông, chất liệu nhựa ABS và sợi tổng hợp 5601.21.00
5.9 Que lấy mẫu dịch ngoáy mũi (dùng lấy mẫu cần kiểm tra) Gồm 2 phần: phần cán và phần bông, chất liệu nhựa ABS và sợi cotton 5601.21.00

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký đến ngày có văn bản công bố hết dịch của cấp có thẩm quyền./.


Nơi nhận:
– Lãnh đạo Bộ;
– Bộ Y Tế, Bộ Công Thương;
– UBND các tỉnh, thành phố;
– Các đơn vị thuộc và trực thuộc BTC;
– Tổng cục Hải quan, Tổng cục Thuế;
– Cục Hải quan các tỉnh, thành phố;
– Lưu: VT, TCHQ (45b).
BỘ TRƯỞNG

Hồ Đức Phớc

Tư vấn Minh thông tin đến bạn.

Xem thêm: