Kỳ kế toán là gì? Và 7 nguyên tắc trong kỳ kế toán

Last updated on Tháng Bảy 21st, 2023 at 01:13 sáng

Kế toán đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong việc quản lý tài chính và kinh tế của các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân. Để hiểu rõ hơn về Kỳ kế toán là gì? hãy cùng Kế toán Minh Minh tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

Kỳ kế toán là gì?

Trong Khoản 8 Luật Kế toán 2015, Kế toán là quá trình quan trọng và cần thiết trong việc thu thập, xử lý, kiểm tra, phân tích và cung cấp thông tin kinh tế và tài chính theo các hình thức giá trị, hiện vật và thời gian lao động.

Một khái niệm quan trọng khác liên quan đến kế toán là “kỳ kế toán,” nghĩa là thời gian liên tục mà đơn vị kế toán thực hiện hoạt động của mình. Việc xác định kỳ kế toán rất quan trọng, vì nếu chờ đến khi đơn vị kế toán không tồn tại nữa mới xác định kết quả hoạt động và tình hình tài chính, thì người sử dụng thông tin kế toán sẽ gặp khó khăn lớn trong việc ra các quyết định kinh tế liên quan đến đơn vị.

kỳ kế toán là gì

>> Xem thêm: Dịch vụ kế toán là gì? Những lưu ý khi thuê dịch vụ kế toán ngoài

Theo khoản 14 Điều 3 Luật Kế toán 2015, kỳ kế toán được xác định từ thời điểm đơn vị kế toán bắt đầu ghi sổ kế toán đến thời điểm kết thúc việc ghi sổ kế toán và khóa sổ kế toán để lập báo cáo tài chính. Điều này áp dụng cho các cơ quan, tổ chức và đơn vị sau đây, mà có nhiệm vụ lập báo cáo tài chính:

 • Cơ quan có nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước các cấp.
 • Cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp sử dụng ngân sách nhà nước.
 • Tổ chức, đơn vị sự nghiệp không sử dụng ngân sách nhà nước.
 • Doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam; chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài hoạt động tại Việt Nam.
 • Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

Mục đích cuối cùng của kế toán là tạo ra báo cáo tài chính, đó là hệ thống thông tin kinh tế và tài chính của đơn vị kế toán, được trình bày dưới dạng các biểu mẫu quy định tại chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán. Báo cáo tài chính cung cấp một cái nhìn tổng quan về hiện trạng tài chính của đơn vị kế toán và là công cụ hữu ích giúp người sử dụng thông tin kế toán hiểu rõ hơn về hoạt động và tình hình tài chính của đơn vị.

Quy định trong năm về kỳ kế toán là gì?

Luật kế toán 2015 quy định kỳ kế toán được biểu thị theo hai phương pháp:

1. Quy định chung về kỳ kế toán là gì?

Kỳ kế toán trong một doanh nghiệp bao gồm kỳ kế toán năm, kỳ kế toán quý và kỳ kế toán tháng, và cụ thể được quy định như sau:

Kỳ kế toán năm: Kéo dài trong suốt 12 tháng, bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12 trong năm dương lịch. Đây là kỳ kế toán dài nhất và tương ứng với khoảng thời gian một năm. Trong trường hợp doanh nghiệp có đặc thù về tổ chức, hoạt động, họ được phép lựa chọn kỳ kế toán năm là 12 tháng tròn theo năm dương lịch, bắt đầu từ ngày 01 tháng của quý đầu tiên và kéo dài đến hết ngày cuối cùng của tháng cuối cùng của quý trước năm sau. Báo cáo kế toán trong kỳ này phải được thực hiện và gửi đến cơ quan tài chính, cơ quan thuế để thể hiện tình hình tài chính, kết quả kinh doanh của doanh nghiệp trong suốt kỳ kế toán năm.

Kỳ kế toán quý: Kéo dài trong vòng 03 tháng, tính từ ngày 01 tháng đầu quý đến hết ngày cuối cùng của tháng cuối quý. Đây là kỳ kế toán trung bình, và việc chia năm thành 4 kỳ quý giúp doanh nghiệp theo dõi và kiểm soát hoạt động kinh doanh một cách có hệ thống và kịp thời. Tại cuối mỗi kỳ kế toán quý, doanh nghiệp cần thực hiện báo cáo tài chính và báo cáo kết quả kinh doanh để đánh giá hiệu quả hoạt động trong kỳ và đưa ra các quyết định kinh doanh phù hợp cho kỳ tiếp theo.

Kỳ kế toán tháng: Kéo dài trong vòng 01 tháng, bắt đầu từ ngày 01 và kết thúc vào ngày cuối cùng của tháng. Đây là kỳ kế toán ngắn nhất và cho phép doanh nghiệp theo dõi kỹ càng các hoạt động kinh doanh hàng ngày. Trong kỳ kế toán tháng, doanh nghiệp thực hiện ghi nhận và kiểm soát tất cả các giao dịch tài chính, tạo báo cáo tài chính tháng và tiến hành đánh giá, điều chỉnh các kế hoạch kinh doanh để đảm bảo hoạt động ổn định và hiệu quả trong kỳ kế toán tiếp theo.

kỳ kế toán là gì

Tổ chức kế toán theo các kỳ kế toán năm, quý và tháng sẽ giúp doanh nghiệp nắm bắt rõ hơn về tình hình tài chính, kết quả kinh doanh. Từ đó đưa ra những quyết định chiến lược phù hợp trong môi trường kinh doanh thay đổi liên tục.

2. Quy định trong một số trường hợp đặc biệt về kỳ kế toán là gì?

 • Kỳ kế toán của đơn vị kế toán mới được thành lập được quy định như sau:
  • Kỳ kế toán đầu tiên tính từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đến hết ngày cuối cùng của kỳ kế toán năm, quý, hoặc tháng.
  • Đối với đơn vị kế toán khác, kỳ kế toán đầu tiên tính từ ngày quyết định thành lập đơn vị kế toán có hiệu lực đến hết ngày cuối cùng của kỳ kế toán năm, quý, hoặc tháng.
 • Khi một đơn vị kế toán bị chia, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình hoặc hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động, hoặc phá sản, thì kỳ kế toán cuối cùng của đơn vị tính từ đầu ngày kỳ kế toán năm, kỳ kế toán quý, hoặc kỳ kế toán tháng đến hết ngày trước ngày quyết định có hiệu lực.
 • Trong trường hợp kỳ kế toán năm đầu tiên hoặc kỳ kế toán năm cuối cùng có thời gian ngắn hơn 90 ngày, thì có thể cộng với kỳ kế toán năm tiếp theo hoặc cộng với kỳ kế toán năm trước đó để tính thành một kỳ kế toán năm. Tuy nhiên, kỳ kế toán năm đầu tiên hoặc kỳ kế toán năm cuối cùng phải ngắn hơn 15 tháng.

Nguyên tắc của kỳ kế toán là gì?

Hoạt động của kỳ kế toán chính là một quá trình quan trọng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp trong việc thực hiện các hoạt động kế toán một cách chính xác, tuân thủ đúng quy định của pháp luật. Để đảm bảo tính minh bạch trong kỳ kế toán, các doanh nghiệp phải tuân thủ một số nguyên tắc cụ thể:

1. Nguyên tắc cơ sở dồn tích

Để tuân thủ nguyên tắc cơ sở dồn tích, việc thực hiện đầy đủ tất cả các hoạt động tài chính và kinh tế của doanh nghiệp là điều cần thiết. Các hoạt động này bao gồm việc quản lý tài sản, vốn chủ sở hữu, nợ phải trả, doanh thu và các chi phí tương ứng. Tất cả những giao dịch này phải được ghi nhận chính xác và kịp thời trong sổ kế toán tại thời điểm chúng phát sinh, không dựa trên các khoản thu thực tế.

2. Nguyên tắc hoạt động liên tục

Nguyên tắc hoạt động liên tục là một nguyên tắc quan trọng trong việc quản lý tài chính của doanh nghiệp. Theo nguyên tắc này, doanh nghiệp cần phải lập báo cáo tài chính dựa trên các giả định và tiếp tục thực hiện các hoạt động kinh doanh như thường lệ mà không có kế hoạch thu hẹp hoặc dừng lại quy mô công ty. Điều này đòi hỏi doanh nghiệp phải đảm bảo tiếp tục hoạt động kinh doanh sau khi đã hoàn thành tính toán kỳ kế toán.

3. Nguyên tắc giá gốc

Theo nguyên tắc giá gốc, doanh nghiệp áp dụng phương pháp tính toán giá trị các tài sản cố định, NVL, CCDC dựa trên giá mua ban đầu của chúng, thay vì sử dụng giá bán hiện tại trên thị trường. Điều này có ý nghĩa quan trọng trong việc đánh giá chính xác giá trị của các tài sản này và thể hiện sự minh bạch trong quá trình ghi nhận kết quả kinh doanh của doanh nghiệp.

4. Nguyên tắc phù hợp

Nguyên tắc phù hợp là một quy trình quan trọng trong quản lý tài chính của doanh nghiệp. Theo nguyên tắc này, mỗi lượng doanh thu được ghi nhận phải đi kèm với một trong những khoản chi phí tương đương, phản ánh mức độ chi tiêu để tạo ra doanh thu đó. Điều này đảm bảo rằng doanh nghiệp không chỉ tập trung vào việc kiếm lời mà còn phải xem xét cẩn thận các chi phí liên quan.

5. Nguyên tắc nhất quán

Việc thống nhất và liên tục áp dụng các phương pháp và cách thức thực hiện kế toán trong doanh nghiệp là một yếu tố vô cùng quan trọng. Điều này giúp mọi giao dịch và sự kiện tài chính được xử lý một cách nhất quán và đồng nhất trong toàn bộ quá trình chu kỳ kế toán.

Tuyệt đối không được phép thực hiện các phương pháp kế toán khác nhau, vì việc làm như vậy có thể dẫn đến sự không chính xác và gây rối trong quá trình báo cáo tài chính. Nếu doanh nghiệp phát hiện cần thay đổi phương pháp kế toán, thì việc này cần được thông báo và giải thích kỹ lưỡng về lý do của sự thay đổi cũng như ảnh hưởng tài chính mà nó có thể gây ra.

6. Nguyên tắc thận trọng

Trong lĩnh vực kế toán, nguyên tắc này sẽ đảm bảo thông tin tài chính của doanh nghiệp được thể hiện một cách chính xác và minh bạch. Những điều cần lưu ý để áp dụng nguyên tắc thận trọng trong quá trình thực hiện kỳ kế toán là gì?

 • Trước tiên, doanh nghiệp cần phải tạo ra các khoản dự phòng nhằm ứng phó với các rủi ro tiềm ẩn. Tuy nhiên, việc xác định mức dự phòng cần phải dựa trên những thông tin đáng tin cậy và không được thổi phồng quá mức thực tế. Việc thiếu hoặc quá mức dự phòng đều có thể ảnh hưởng tiêu cực đến tính chính xác của báo cáo tài chính.
 • Doanh nghiệp không nên đánh giá cao giá trị của tài sản hay thu nhập mà chưa có căn cứ chắc chắn để xác nhận. Nếu làm như vậy có thể dẫn đến việc báo cáo thông tin sai lệch, gây mất đáng tin cậy cho người sử dụng thông tin tài chính.
 • Ngược lại, doanh nghiệp cũng không nên đánh giá thấp giá trị của khoản nợ và chi phí phát sinh. Như vậy các khoản nợ và chi phí thực sự được thể hiện đầy đủ trong báo cáo tài chính, giúp người sử dụng thông tin hiểu rõ hơn về tình hình tài chính và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.
 • Đối với việc ghi nhận thu nhập và doanh thu, doanh nghiệp chỉ nên thực hiện khi có các thông tin và bằng chứng chính xác về khả năng thu lợi ích từ nguồn kinh tế. Đối với chi phí, chỉ khi có các thông tin chính xác về các chi phí phát sinh trong kỳ kế toán, mới nên được ghi nhận.

7. Nguyên tắc trọng tâm

Nguyên tắc trọng yếu trong quá trình báo cáo tài chính đòi hỏi sự đề cập chính xác và toàn diện đến những thông tin quan trọng. Điều này là cực kỳ quan trọng vì bất kỳ sai sót hay thiếu sót nào trong thông tin có thể dẫn đến việc báo cáo không chính xác và ảnh hưởng lớn tới quyết định của các nhà quản lý.

kỳ kế toán là gì

Lời kết

Trên đây, chúng ta đã tóm tắt toàn bộ nội dung bài viết của Kế toán Minh Minh liên quan đến hai vấn đề chính: “Kỳ kế toán là gì?” và “Kỳ kế toán trong năm được quy định như thế nào?” Những thông tin này có thể hữu ích cho những ai quan tâm đến lĩnh vực kế toán và muốn hiểu rõ hơn về các khái niệm và quy định liên quan đến kỳ kế toán.

Nếu quý khách hàng còn bất kỳ thắc mắc nào chưa được giải đáp hoặc có nhu cầu hỗ trợ về các vấn đề pháp lý khác, chúng tôi xin trân trọng đề nghị quý khách hàng liên hệ với bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua số hotline: 0973.53.59.56. Đội ngũ chuyên viên tư vấn của chúng tôi sẽ sẵn lòng hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc của quý khách hàng một cách nhanh chóng và chính xác.

>> Xem thêm: Dịch vụ kế toán giá rẻ trọn gói tại Đồng Nai

Hãy để Kế toán Minh Minh đồng hành cùng bạn trong việc giải quyết các vấn đề phức tạp về kế toán và pháp lý, mang lại sự an tâm và hiệu quả cho hoạt động kinh doanh của bạn. Cảm ơn quý khách hàng đã tin tưởng và lựa chọn dịch vụ của chúng tôi.