Dịch Vụ

Mục Lục

Tra Cứu Doanh Nghiệp

thông tin liên hệ
-

Mr. Việt
Giám Đốc - 0918 53 59 56

MS. An
Phó Giám Đốc - 0916 53 59 56

Chia sẻ lên:
Công Văn Số: 5102 /TCT-CS

Công Văn Số: 5102 /TCT-CS

Mô tả chi tiết

 

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 5102 /TCT-CS

V/v chính sách thuế TNDN

Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2016

 

Kính gửi: - Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh

                                                        - Công ty cổ phần Quốc tế truyền thông

                                                        (Địa chỉ: 220A Nguyễn Đình Chiểu, TP Hồ Chí Minh).

            Tổng cục Thuế nhận được công văn số 7050/CT-TTHT ngày 22/7/2016 của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh và công văn số 0108/CV2016 ngày 24/8/2016 của Công ty cổ phần Quốc tế truyền thông về khoản dự phòng đầu tư tài chính. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

            Theo quy định tại Điểm 2.19 Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính về thuế thu nhập doanh nghiệp thì về nguyên tắc doanh nghiệp được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN nếu doanh nghiệp trích, lập và sử dụng khoản dự phòng đầu tư tài chính dài hạn theo đúng hướng dẫn của Bộ Tài chính.

            Theo quy định tại Điều 1 Thông tư số 89/2013/TT-BTC ngày 28/6/2013 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 5 Thông tư số 228/2009/TT-BTC ngày 7/12/2009 của Bộ Tài chính thì doanh nghiệp được trích lập dự phòng đầu tư tài chính dài hạn đối với các khoản vốn doanh nghiệp đang đầu tư vào tổ chức kinh tế được thành lập theo quy định của pháp luật và các khoản đầu tư dài hạn khác phải trích lập dự phòng nếu tổ chức kinh tế mà doanh nghiệp đang đầu tư bị lỗ (trừ trường hợp lỗ theo kế hoạch đã được xác định trong phương án kinh doanh trước khi đầu tư). Việc trích lập dự phòng đầu tư dài hạn được thực hiện đối với các khoản đầu tư được trình bày theo phương pháp giá gốc, không áp dụng cho các khoản đầu tư trình bày theo phương pháp vốn chủ sở hữu theo quy định của pháp luật. Mức trích lập dự phòng cho mỗi khoản đầu tư tài chính bằng số vốn đã đầu tư và tính theo công thức quy định tại điểm c Điều 1 Thông tư số 89/2013/TT-BTC.

            Đề nghị Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh căn cứ quy định về trích lâp dự phòng đầu tư tài chính, các quy định có liên quan và tình hình thực tế của Công ty cổ phần Quốc tế truyền thông để hướng dẫn Công ty thực hiện theo đúng quy định.

            Tổng cục Thuế thông báo Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh và Công ty cổ phần Quốc tế truyền thông biết./.

 

Nơi nhận:

- Như trên

- Vụ PC-BTC

- Vụ PC-TCT                                                                                   

- Lưu: VT, CS(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

 

 

Cao Anh Tuấn

 

Xem thêm các sản phẩm liên quan
Công Văn Số :5449/CT-TT&HT
Công Văn Số :5449/CT-TT&HT
Công văn số :8365/CT-TT&HT
Công văn số :8365/CT-TT&HT
CÔNG VĂN SỐ : 7300/CT-TT&HT
CÔNG VĂN SỐ : 7300/CT-TT&HT
Công Văn Số: 2389 /TCT-CS
Công Văn Số: 2389 /TCT-CS
Công Văn Số: 5102 /TCT-CS
Công Văn Số: 5102 /TCT-CS
Công Văn Số: 360/TCT-KK
Công Văn Số: 360/TCT-KK
Công Văn Số: 1200/TCT-CS
Công Văn Số: 1200/TCT-CS
Công Văn Số: 2351/TCT-CS
Công Văn Số: 2351/TCT-CS
CÔNG VĂN SỐ : 7300/CT-TT&HT
CÔNG VĂN SỐ : 7300/CT-TT&HT
CÔNG VĂN SỐ: 9182/CT-TT&HT
CÔNG VĂN SỐ: 9182/CT-TT&HT
Công văn số :6397/CT-TT&HT
Công văn số :6397/CT-TT&HT
Công văn số :9182/CT-TT&HT
Công văn số :9182/CT-TT&HT
Thông tư 202/2014/TT-BTC Về Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất
Thông tư 202/2014/TT-BTC Về Báo Cáo Tài...
Các Loại Thuế Phải Nộp Khi Cho Thuê Nhà Là Cá Nhân
Các Loại Thuế Phải Nộp Khi Cho Thuê Nhà...