Dịch Vụ

Mục Lục

Tra Cứu Doanh Nghiệp

thông tin liên hệ
-

Mr. Việt
Giám Đốc - 0918 53 59 56

MS. An
Phó Giám Đốc - 0916 53 59 56

Chia sẻ lên:
Công Văn Số: 2389 /TCT-CS

Công Văn Số: 2389 /TCT-CS

Mô tả chi tiết

 

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2389 /TCT-CS

V/v chính sách thuế nhà thầu.

Hà Nội, ngày 01 tháng 6 năm 2016

 

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh.

            Tổng cục Thuế nhận được công văn số 12534/CT-TTHT ngày 14/12/2015 của Cục Thuế TP Hồ Chí Minh hỏi về chính sách thuế nhà thầu liên quan đến hoạt động bán hàng tại kho hải quan của NTNN. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

            Tại khoản 1, khoản 5 Điều 1 Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 06/08/2014 của Bộ Tài chính quy định về đối tượng áp dụng:

            “1. Tổ chức nước ngoài kinh doanh có cơ sở thường trú tại Việt Nam hoặc không có cơ sở thường trú tại Việt Nam cá nhân nước ngoài kinh doanh là đối tượng cư trú tại Việt Nam hoặc không là đối tượng cư trú tại Việt Nam (sau đây gọi chung là Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài) kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam trên cơ sở hợp đồng, thoả thuận, hoặc cam kết giữa Nhà thầu nước ngoài với tổ chức, cá nhân Việt Nam hoặc giứa Nhà thầu nước ngoài với Nhà thầu phụ nước ngoài để thực hiện một phần công việc của Hợp đồng nhà thầu.

            …

            5. Tổ chức, cá nhân nước ngoài thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, phân phối tại thị trường Việt Nam, mua hàng hoá để xuất khẩu, bán hàng hoá cho thương nhân Việt Nam theo pháp luật về thương mại.”

            Tại khoản 1 Điều 7 Thông tư số 103/2014/TT-BTC nêu trên quy định về thu nhập chịu thuế TNDN:

            “1. Thu nhập chịu thuế TNDN của Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài là thu nhập phát sinh từ hoạt động cung cấp, phân phối hàng hoá cung cấp dịch vụ, dịch vụ gắn với hàng hoá tại Việt Nam trên cơ sở hợp đồng nhà thầu, hợp đồng nhà thầu phụ (trừ trường hợp quy định tại Điều 2 Chương I).”

            Căn cứ Điều 20 Thông tư số 156/2013/tt-btc ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về khai thuế GTGT, thuế GTGT, thuế TNDN đối với nhà thầu nước ngoài.

            Căn cứ các quy định trên và mô hình kinh doanh phân chia theo chức năng của Tập đoàn Canon thì:

            - Đối với giao dịch mua bán hàng hoá giữa Công ty Canon Singapore Pte.Ltd (Công ty Canon Sing) và Công ty TNHH Canon Marketing VN tại Việt Nam, việc giao hàng được thực hiện tại kho ngoại quan ở Việt Nam do Công ty Canon Sing thuê thì Công ty Canon Sing phải nộp thuế TNDN tại Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 103/2014/TT-BTC nêu trên Công ty TNHH Canon Marketing VN có trách nhiệm khai, khấu trừ nộp thay thuế nhà thầu cho Công ty Canon Sing theo quy định tại Thông tư số 156/2013/TT-BTC nêu trên.

            - Đối với giao dịch mua bán hàng hoá giữa Công ty Canon Sing và các khách hàng ở nước ngoài, hàng hoá được giao tại kho ngoại quan ở Việt Nam do Công ty Cannon Sing thuê thì Công ty Canon Sing phải nộp thuế TNDN tại Việt Nam theo quy định.

            - Đối với giao dịch giữa Công ty Canon Nhật Bản (chức năng sản xuất/ giao gia công) và Công ty Canon Sing (chức năng phân phối) thì Công ty Canon Nhật Bản không phải là hoạt động kinh doanh tại Việt Nam của Công ty Canon Nhật Bản.

            Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Như trên

- Công ty Canon Singapore Pte.Ltd

- Vụ PC(TCT)                                                                                

- Lưu: VT, CS(3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH

 

 

Nguyễn Vân Chi

 

Xem thêm các sản phẩm liên quan
Công Văn Số: 2351/TCT-CS
Công Văn Số: 2351/TCT-CS
Công văn số :8365/CT-TT&HT
Công văn số :8365/CT-TT&HT
CÔNG VĂN SỐ : 7300/CT-TT&HT
CÔNG VĂN SỐ : 7300/CT-TT&HT
Công Văn Số: 360/TCT-KK
Công Văn Số: 360/TCT-KK
Công Văn Số: 1200/TCT-CS
Công Văn Số: 1200/TCT-CS
Công Văn Số: 2389 /TCT-CS
Công Văn Số: 2389 /TCT-CS
Công Văn Số: 5102 /TCT-CS
Công Văn Số: 5102 /TCT-CS
CÔNG VĂN SỐ : 7300/CT-TT&HT
CÔNG VĂN SỐ : 7300/CT-TT&HT
CÔNG VĂN SỐ: 9182/CT-TT&HT
CÔNG VĂN SỐ: 9182/CT-TT&HT
Công Văn Số :5449/CT-TT&HT
Công Văn Số :5449/CT-TT&HT
Công văn số :6397/CT-TT&HT
Công văn số :6397/CT-TT&HT
Công văn số :9182/CT-TT&HT
Công văn số :9182/CT-TT&HT
Thông tư 202/2014/TT-BTC Về Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất
Thông tư 202/2014/TT-BTC Về Báo Cáo Tài...
Các Loại Thuế Phải Nộp Khi Cho Thuê Nhà Là Cá Nhân
Các Loại Thuế Phải Nộp Khi Cho Thuê Nhà...