Dịch Vụ

Mục Lục

Tra Cứu Doanh Nghiệp

thông tin liên hệ
-

Mr. Việt
Giám Đốc - 0918 53 59 56

MS. An
Phó Giám Đốc - 0916 53 59 56

Chia sẻ lên:
Công Văn Số: 1200/TCT-CS

Công Văn Số: 1200/TCT-CS

Mô tả chi tiết

 

BỘ TÀI CHÍNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1200/TCT-CS

V/v chính sách thuế

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2017

 

Kính gửi: Văn phòng đại diện Tập đoàn Livzon Pharmaceutical Group Inc (Trung Quốc)

                  (Đ/c: Số 22, Ngõ 5, Đường Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội)

 

            Trả lời vướng mắc của Văn phòng đại diện Tập đoàn Livzon Pharmaceutical Group Inc (Trung Quốc) về nghĩa vụ thuế đối với văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam nêu trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ, theo các dữ liệu mà đơn vị cung cấp, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

            Tại Điều 4 Luật thuế Giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 03/06/2008 quy định:

            “Điều 4. Người nộp thuế

            Người nộp thuế giá trị gia tăng là tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng (sau đây gọi là cơ sở kinh doanh) và tổ chức, cá nhân nhập khẩu hàng hoá chịu thuế giá trị gia tăng (sau đây gọi là người nhập khẩu).”

            Tại khoản 1 Điều 2 Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH2 ngày 03/06/2008 quy định:

            “Điều 2. Người nộp thuế

            1. Người nộp thuế thu nhập doanh nghiệp là tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ có thu nhập chịu thuế theo quy định của Luật này”

            Tại khoản 6 Điều 2 Nghị định số 139/2016/NĐ-CP ngày 04/10/2016 của Chính phủ quy định về lệ phí môn bài quy định:

            “Người nộp lệ phí môn bài là tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ trừ trường hợp quy định tại Điều 3 Nghị định này, bao gồm:

            …

            6. Chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh của các tổ chức quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều này (nếu có).”

            Tại khoản 1a, 6 Điều 24 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập cá nhân (TNCN) quy định:

            “Điều 24. Đăng ký thuế

            1. Đối tượng phải đăng ký thuế

            Theo quy định tại Điều 27 Nghị định số 65/2013/NĐ-CP thì đối tượng phải đăng ký thuế thu nhập cá nhân bao gồm:

            a) Tổ chức, cá nhân trả thu nhập bao gồm:

            …

            a.6) Các Ban quản lý dự án, Văn phòng đại diện của các tổ chức nươc ngoài.”

            Tại Điều 25 Thông tư số 111/2013/TT-BTC quy định về trách nhiệm khấu trừ thuế TNCN của tổ chức trả các khoản thu nhập chịu thuế trước khi trả thu nhập.

            Tại khoản 2c Điều 5 Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/06/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký thuế quy định về cấp mã số thuế trong một số trường hợp cụ thể:

            “c) Cấp mã số thuế cho doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, cá nhân có trách nhiệm khấu trừ, nộp thuế thay cho nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài tổ chức, cá nhân được cơ quan thuế uỷ nhiệm thu tổ chức nộp thay cho cá nhân hợp đồng, hợp tác kinh doanh (sau đây gọi tắt là mã số thuế nộp thay)”.

            Căn cứ các quy định trên, trường hợp nếu Tập đoàn Livzon Pharmaceutical Inc (Trung Quốc) thành lập Văn phòng đại diện tại Hà Nội, Văn phòng đại diện (VPĐD) có chức năng liên lạc, tìm hiểu thị trường, xúc tiến thúc đẩy cơ hội đầu tư kinh doanh tại Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh dược phẩm, không tiến hành hoạt động sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam thì VPĐD không phải nộp thuế GTGT, thuế TNDN, lệ phí môn bài tại Việt Nam. Tuy nhiên, VPĐD phải thực hiện đăng ký thuế để được cấp Mã số thuế nộp thay theo quy đinh. VPĐD sử dụng mã số thuế nộp thay để khấu trừ, nộp thay thuế TNCN cho cá nhân làm việc tại VPĐD hoặc khấu trừ, nộp thuế thay cho nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài (nếu có).

            Bộ Tài chính trả lời để Văn phòng đại diện Tập đoàn Livzon Pharmaceutical Group Inc (Trung Quốc) biết./.

 

Nơi nhận:

- Như trên

- Văn phòng Chính phủ (để b/c)

- Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c)

- Vụ PC, TNCN, KK&KTT (TCT)

- Cục Thuế TP Hà Nội                                                      

- Lưu: VT,TCT(VT:CS (2b)).

TL. BỘ TRƯỞNG

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

 

Cao Anh Tuấn

Xem thêm các sản phẩm liên quan
Công Văn Số: 2351/TCT-CS
Công Văn Số: 2351/TCT-CS
Công văn số :8365/CT-TT&HT
Công văn số :8365/CT-TT&HT
CÔNG VĂN SỐ : 7300/CT-TT&HT
CÔNG VĂN SỐ : 7300/CT-TT&HT
Công Văn Số: 360/TCT-KK
Công Văn Số: 360/TCT-KK
Công Văn Số: 1200/TCT-CS
Công Văn Số: 1200/TCT-CS
Công Văn Số: 2389 /TCT-CS
Công Văn Số: 2389 /TCT-CS
Công Văn Số: 5102 /TCT-CS
Công Văn Số: 5102 /TCT-CS
Công Văn Số :5449/CT-TT&HT
Công Văn Số :5449/CT-TT&HT
CÔNG VĂN SỐ : 7300/CT-TT&HT
CÔNG VĂN SỐ : 7300/CT-TT&HT
CÔNG VĂN SỐ: 9182/CT-TT&HT
CÔNG VĂN SỐ: 9182/CT-TT&HT
Công văn số :9182/CT-TT&HT
Công văn số :9182/CT-TT&HT
Công văn số :6397/CT-TT&HT
Công văn số :6397/CT-TT&HT
Thông tư 202/2014/TT-BTC Về Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất
Thông tư 202/2014/TT-BTC Về Báo Cáo Tài...
Các Loại Thuế Phải Nộp Khi Cho Thuê Nhà Là Cá Nhân
Các Loại Thuế Phải Nộp Khi Cho Thuê Nhà...