Dịch Vụ

Mục Lục

Tra Cứu Doanh Nghiệp

thông tin liên hệ
-

Mr. Việt
Giám Đốc - 0918 53 59 56

MS. An
Phó Giám Đốc - 0916 53 59 56

Chia sẻ lên:
Công Văn Số: 360/TCT-KK

Công Văn Số: 360/TCT-KK

Mô tả chi tiết

 

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 360/TCT-KK

V/v kê khai thuế theo quý

Hà Nội, ngày 02 tháng 2 năm 2017

 

Kính gửi: Công ty Cổ Phần Trí Tri

            Tổng cục Thuế nhận được công văn số 02CVT/2016 ngày 23/12/2016 của Công ty Cổ Phần Trí Tri đề nghị hướng dẫn kê khai thuế GTGT theo quý. Về việc này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

            Căn cứ Điều 15 Thông tư số 151/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung điểm b, Khoản 2 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC về khai thuế giá trị gia tăng theo quý.

            “Điều 15. Sửa đổi, bổ sung điểm b, Khoản 2 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC như sau:

            “b) Khai thuế giá trị gia tăng theo quý

            b.1) Đối tượng khai thuế GTGT theo quý

            Khai thuế theo quý áp dụng đối với người nộp thuế giá trị gia tăng có tổng doanh thu bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ của năm trước liên hệ từ 50 tỷ đồng trở xuống.

            …

            Người nộp thuế có trách nhiệm tự xác định thuộc đối tượng khai thuế theo tháng hay khai thuế theo quý để thực hiện khai thuế theo quy định.

            Trường hộp người nộp thuế đủ điều kiện và thuộc đối tượng khai thuế GTGT theo quý muốn chuyển san khai thuế theo tháng thì gửi thông báo (theo Mẫu số 07/GTGT ban hành kèm theo Thông tư này) cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất là cùng với thời hạn nộp tờ khai thuế GTGT của tháng đầu tiên của năm bắt đầu khai thuế GTGT theo tháng.

            b.2) Thời kỳ khai thuế theo quý

            - Việc thực hiện khai thuế theo quý hay theo tháng được ổn định trọn năm dương lịch và ổn định theo chu kỳ 3 năm. Riêng chu kỳ ổn định đầu tiên được xác định tính kể từ ngày 01/10/2014 đến hết ngày 31/12/2016.

            …

            - Trong chu kỳ khai thuế ổn định theo tháng, nếu người nộp thuế tự phát hiện hoặc qua thanh tra, kiểm tra, cơ quan thuế kết luận doanh thu của năm trước liền kề của chu kỳ khai thuế ổn định này từ 50 tỷ đồng trở xuống, người nộp thuế đủ điều kiện để khai thuế giá trị gia tăng theo quý của chu kỳ ổn định đó thì nộp thuế được lựa chọn hình thức khai thuế theo tháng hoặc quý từ năm tiếp theo liền kề của năm phát hiện chờ đến hết chu kỳ ổn định.

            Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Công ty Cổ Phần Trí Tri trong chu kỳ kê khai theo tháng, công ty xác định thuộc đối tượng được kê khai theo quy do đáp ứng điều kiện có tổng doanh thu bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề từ 50 tỷ đồng trở xuống, công ty đủ điều kiện để khai thuế giá trị gia tăng theo quý của chu kỳ ổn định thì công ty được lựa chọn hình thức khai thuế theo quý từ năm tiếp theo liền kề của năm phát hiện cho đến hết chu kỳ ổn định.

            Tổng cục Thuế thông báo Công ty Cổ Phần Trí Tri được biết./.

 

Nơi nhận:

- Như trên

- CCT Quận Bình Thạnh                                    

- Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh

- Lưu: VT, KK(3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KÊ KHAI VÀ KẾ TOÁN THUẾ

PHÓ VỤ TRƯỞNG

 

Lê Thu Mai

Xem thêm các sản phẩm liên quan
Công văn số :8365/CT-TT&HT
Công văn số :8365/CT-TT&HT
CÔNG VĂN SỐ : 7300/CT-TT&HT
CÔNG VĂN SỐ : 7300/CT-TT&HT
Công Văn Số: 2351/TCT-CS
Công Văn Số: 2351/TCT-CS
Công Văn Số: 2389 /TCT-CS
Công Văn Số: 2389 /TCT-CS
Công Văn Số: 5102 /TCT-CS
Công Văn Số: 5102 /TCT-CS
CÔNG VĂN SỐ : 7300/CT-TT&HT
CÔNG VĂN SỐ : 7300/CT-TT&HT
CÔNG VĂN SỐ: 9182/CT-TT&HT
CÔNG VĂN SỐ: 9182/CT-TT&HT
Công Văn Số: 360/TCT-KK
Công Văn Số: 360/TCT-KK
Công Văn Số: 1200/TCT-CS
Công Văn Số: 1200/TCT-CS
Công Văn Số :5449/CT-TT&HT
Công Văn Số :5449/CT-TT&HT
Công văn số :9182/CT-TT&HT
Công văn số :9182/CT-TT&HT
Công văn số :6397/CT-TT&HT
Công văn số :6397/CT-TT&HT
Thông tư 202/2014/TT-BTC Về Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất
Thông tư 202/2014/TT-BTC Về Báo Cáo Tài...
Các Loại Thuế Phải Nộp Khi Cho Thuê Nhà Là Cá Nhân
Các Loại Thuế Phải Nộp Khi Cho Thuê Nhà...